Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego - Plany pracy na 2015 rok

Plany pracy na 2015 rok

Plany pracy na 2015 rok


PLAN PRACY
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego
na 2015 r.

I. Kierunki działania i najważniejsze działania.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego jest instytucją kultury, która zgodnie ze statutem oraz strategią rozwoju realizować będzie misję upowszechniania kultury ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów bibliotecznych.

Kierunki działania Biblioteki na 2015 rok uwzględnią kalendarz wydarzeń i rocznic kulturalnych i literackich przypadających na planowany rok.
Kontynuować będziemy działalność kulturalno- edukacyjną w ramach cykli spotkań bibliotecznych skierowanych dla osób dorosłych i młodzieży:

 1. Dla Zdrowia i Urody
 2. Obieżyświat – Podróże Marzeń
 3. Biblioteczne Spotkania z Muzyką
 4. Historia Rzeczy Codziennych
 5. O tym, jak twórczo prowadzić ogród
 6. Artyści Gminy Prezentują.
 7. Spotkania autorskie dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży.

Po analizie ankiet przeprowadzonych w 2014 wśród czytelników w 2015 r. zostanie wprowadzone dwa nowe cykle spotkań dokumentujących zanikające zawody pn.”Z dawnych lat” oraz spotkania mające za zadanie przybliżenie użytkownikom biblioteki zawiłości związanych z prawem, bankowością , finansami itp. Cykl będzie nosił nazwę „Spotkanie przy kawie z …”. Planowane są także spotkania promujące zbiory Izby Tradycji i zachęcające mieszkańców Barcina do przekazywania dokumentów, fotografii oraz rzeczy codziennego użytku, które maja związek z historią naszej Małej Ojczyzny.
W wypożyczalni dla dorosłych BPMiG w Barcinie prowadzone będą cykle wystaw promujących literaturę obcą znajdującą się w zbiorach naszej biblioteki pn.”Podróż z książką przez kontynenty.”

Dla najmłodszych czytelników organizowane będą spotkania piątkowe z cyklu „Rozmaitości Biblioteczne” oraz cykliczne konkursy dla całych rodzin.
Kontynuowane będą również kursy komputerowe skierowane dla grupy wiekowej 50+ oraz językowe i tematyczne kursy e-learingowe dla dzieci i dorosłych.
Odbędą się również kolejne edycje sprawdzonych już konkursów, których biblioteka jest głównym organizatorem : „Barcin moje miasto- moja Mała Ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej, Czytelnik Roku, Młody Czytelnik Roku oraz Super Czytająca Rodzina.

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania, które będą realizowane w 2015 roku przez Biblioteki działające na terenie miasta i gminy Barcin, to :

 1. Wystąpienie o uzyskanie Certyfikatu Biblioteka+.
 2. Uzyskanie wskaźników czytelnictwa zgodnych z zrealizowanym projektem „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie gminy Barcin” – Program Wieloletni Kultura + Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.( 2% wzrost liczby czytelników w stosunku do 2014 r.).
 3. Wprowadzenie elektronicznej obsługi czytelników w bibliotece głównej oraz Filii w Piechcinie : rejestracja czytelników i wypożyczenia przy pomocy systemu SOWA2, możliwość korzystania z zdalnego systemu rezerwacji i zamawiania książek, wprowadzenie kart bibliotecznych.
 4. Upowszechnianie czytelnictwa w środowisku lokalnym.
 5. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej.
 6. Poszerzanie i odnawianie zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelników .
 7. Udostępnianie czytelnikom biblioteki dostępu do platformy edukacyjnych zasobów IBUK Libra.
 8. Kontynuowanie działalności Dyskusyjnych Klubów Książki – biblioteka główna 2, w filiach po 1.
 9. Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych bibliotek i ich bazy materialnej.
 10. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie Gminy Barcin. Zacieśnianie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi i bibliotekami szkolnymi, w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 11. Dbanie o przestrzeń biblioteczną przyjazną małym dzieciom - wydzielenie lektur dla najmłodszych oraz kącików z książkami edukacyjnymi dla młodych rodziców we wszystkich placówkach bibliotecznych.
 12. Uwzględnianie przez bibliotekarzy w ich działalności potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski – usługa „Książka na telefon”.
 13. Kontynuowanie polityki współpracy w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.
 14. Rozszerzanie prac na rzecz upowszechnienia literatury popularno-naukowej oraz literatury pięknej o wysokich walorach artystycznych we wszystkich środowiskach czytelniczych.
 15. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych, dokumentacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Kontynuowanie budowy katalogu on-line.
 16. Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych np. „Cała Polska czyta dzieciom” formą „Czytamy z mieszkańcami”, „Tydzień Bibliotek” oraz „Narodowe Czytanie”.
 17. Popularyzacja rocznic literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych, regionalnych środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań, lekcji bibliotecznych, przeglądów książkowych, wystaw i innych form.
 18. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek..
 19. Zapewnienie należytej ochrony i konserwacji zbiorom bibliotecznym.
 20. Współpraca z innymi bibliotekami publicznymi oraz innych szczebli..
 21. Promowanie zbiorów Izby Tradycji.
 22. Aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne – składanie wniosków do MKiDN, Instytutu Książki, fundacji na realizację projektów.
 23. Wypełnienie ankiety aplikacyjnej do Rankingu Bibliotek Polskich 2014.

Ponadto planuje się:

 • kontynuować dotychczasową prenumeratę czasopism i gazet zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników;
 • przeprowadzić selekcję książek zaczytanych i zdezaktualizowanych;
 • sprawować opiekę merytoryczną nad filiami bibliotecznymi i punktem bibliotecznym
 • dbać o mienie bibliotek – szczególnie o zbiory, likwidując zadłużenia czytelników,
 • przeprowadzić planowe scontrum zbiorów bibliotecznych w Filii nr 1 w Barcinie.

II. Odpowiedzialność za realizację zadań.

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny jest Dyrektor BPMiG w Barcinie oraz
podlegli pracownicy w wymiarze zawartym w zakresie zadań i odpowiedzialności stanowiskowych.

III. Ryzyko

Ryzyko występujące w związku z realizacją w/w zadań oceniamy jako małe.

IV. Przeciwdziałanie ryzyku

Będziemy przeciwdziałać ryzyku przez usprawnienie zarządzania w sferze gospodarki
finansowej, wyznaczania zadań, ich realizacji oraz oceny.

V. Budżet Bibliotek Publicznych na rok 2015

Biblioteka w 2015 r. pracować będzie w oparciu o dotację podmiotową przyznawaną przez Radę Miejską w Barcinie, aplikować będziemy również o środki zewnętrzne - fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup zbiorów bibliotecznych, do Fundacji Orange oraz pozyskiwać sponsorów na prowadzenie zajęć wakacyjnych w bibliotekach.
Szacujemy wstępnie, że prócz dotacji Samorządu w wysokości 946.200 zł uzyskamy około 15 tys. zł tytułem różnego rodzaju wpłat i grantów.

VI. Sieć placówek bibliotecznych (na dzień 31.12.2011 r.)

 1. Stan wyjściowy sieci
  Stan sieci placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:
  1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego 88-190 Barcin ul. LWP 4a z następującymi agendami :
   • wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnia internetowąli
   • Oddział dla dzieci i młodzieży
   • czytelnia wraz z Izbą Tradycji
  2. Filia nr 1 Barcin - 88-190 Barcin ul. Kościelna 15
  3. Filia biblioteczna w Piechcinie - 88-191 Piechcin ul. 11 Listopada 1c z następującymi agendami :
   • wypożyczalnia
   • czytelnia wraz z Kącikiem Małego Czytelnika i czytelnią internetową
  4. Filia biblioteczna w Mamliczu - 88-191 Mamlicz 72 SP

  Punkty biblioteczne

  Barcin - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Barcin ul. Polna 30.

 2. Zmiany ilościowe sieci oraz zmiany organizacyjne.

  W 2015 r. nie planuje się zmiany ilościowej i organizacyjnej w sieci bibliotecznej na terenie gminy Barcin.

VII. Baza lokalowa i wyposażenie

 1. Zmiany lokalowe i remonty
  W 2015 r. nie planujemy generalnych remontów w placówkach bibliotecznych.
  Konieczna będzie jedynie naprawa dachu na budynku, w którym mieści się Filia nr 1 w Barcinie, a także wyłożenie kostką placu przed budynkiem Filii przy ul. Kościelnej.
 2. Uzupełnienie i wymiana wyposażenia
  Planuje się zakup 2 komputerów stacjonarnych - stanowisko wypożyczania zbiorów w Oddziale dla dzieci i młodzieży BPMiG w Barcinie oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów, zakup urządzenia Firewalla dla zabezpieczenia sieci wewnątrzzakładowej LAN zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa, aktualizację licencji antywirusowych oraz programu zabezpieczający komputery w @-czytelni.
  Do czytelni i Izby Tradycji zaplanowano zakup sztalug i tablic prezencyjnych.
 3. Materiały nietrwałego użytku.
  Zakupem oraz podziałem środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz druków bibliotecznych i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych zajmować się będzie pracownik gospodarczy zatrudniony w BPMiG w Barcinie. Zakupy dokonywane będą po złożeniu zapotrzebowania przez poszczególnych pracowników po zaakceptowaniu przez dyrektora i główną księgową.

VIII. Zabezpieczenie ppoż i bhp

W maju 2015 r. przeprowadzony zostanie przegląd sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich bibliotekach.
Kontrolnym badaniom okresowym zostanie poddani pracownicy, którym kończy się okres zdolności do pracy.
Szkoleniem bhp objęci zostaną ci pracownicy, którym kończy się okres trwania ważności kursu bhp i ppoż.
Zostaną również wykonane okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej, elektrycznej przeciwpożarowej i alarmowej w bibliotece głównej. W Filii nr 1 przegląd instalacji gazowej.

IX. Zbiory biblioteczne.

Zakupem nowych zbiorów zajmować się będzie pracownik na stanowisku ds. gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych.
Przy kupnie nowych pozycji uwzględniane będą zapotrzebowania zgłaszane przez pracowników poszczególnych placówek zgodne z potrzebami czytelników.
Zostaną także zakupione nowe pozycje „książek mówionych” dla BPMiG oraz filii w Barcinie i Piechcinie.
Książki kupowane będą zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach posiadanych środków. W budżecie biblioteki przeznaczono kwotę 35.000 zł.
Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników i instytucji.
Aplikować będziemy również do MKiDN o środki na zakup nowości wydawniczych w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Priorytet 1 i Priorytet 2.
Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwróci się na materiały dotyczące naszego regionu.
Na 2015 rok zaprenumerowano 75 tytułów czasopism i gazet :
BPMiG Barcin 45 tytułów
Filia nr 1 – 9 ,
Filia Piechcin – 13
Filia w Mamliczu -8 .
Poza zaprenumerowanymi tytułami biblioteki dysponować będą "Pogłosem Barcina - wydawca MDK, a BPMiG w Barcinie otrzymywanym z WiMBP "Bibliotekarzem Kujawsko-Pomorskim".
Planuje się oprawę kolejnych roczników gazety regionalnej "Pałuki" oraz kolejnych numerów "Pogłosu Barcina".

 1. Opracowanie zbiorów
  W 2015 r. kontynuowana będzie rozpoczęta w 2002 r. ewidencja zbiorów BPMiG przy pomocy systemu SOWA 2 . Od 2007 r. tworzony jest katalog centralny nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych. Od 2008 r. baza danych zbiorów bibliotecznych jest udostępniana w Internecie.
  Stan opracowania zbiorów bibliotecznych w systemie bibliotecznym SOWA :
  • biblioteka główna – 100 % zbiorów,
  • Filia nr 1 Barcin 35,63%
  • Filia Piechcin – 77,89%
  • Filia Mamlicz – 20,35%.

  Zadaniem bibliotekarzy na rok 2015 jest opracowanie 100% zbiorów w filii bibliotecznej w Piechcinie.
 2. Przechowywanie i selekcja zbiorów
  Bibliotekarze na bieżąco prowadzić będą ewidencję zakupionych książek w księgach inwentarzowych księgozbiorów bibliotek, systemem elektronicznym – biblioteka główna i Filia Piechcin oraz papierowo – pozostałe filie. Książki wybrakowane rejestrowane będą w księgach ubytków.
  Układ książek na półkach nie ulegnie zmianie.
  Selekcję zniszczonych zbiorów prowadzić się będzie na bieżąco.
  Od połowy czerwca do połowy lipca zaplanowana jest okresowa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu i wyposażenia w Filii bibliotecznej nr 1 w Barcinie.

X. Czytelnictwo i udostępnianie.

 1. Rozwój czytelnictwa
  W 2015 roku planuje się wzrost czytelnictwa w bibliotece głównej i filii bibliotecznej w Piechcinie o 2% w stosunku do roku 2014, obliguje nas do tego uczestnictwo w Programie Wieloletnim Kultura+ Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek i pozyskanie dotacji w wysokości 1.000.000 zł na projekt „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie Gminy Barcin”.
  Czynić będziemy starania o pozyskanie nowych czytelników - przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy zapraszając zorganizowane grupy w ramach „Drzwi Otwartych Bibliotek” w maju, a także na spotkania kulturalno-edukacyjne organizowane w bibliotekach.
  Pozyskiwaniu nowych użytkowników biblioteki służyć będą zajęcia organizowane
  przez nasze placówki w czasie całego roku, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii i wakacji szkolnych , a także konkursy czytelnicze skierowane do dzieci do 5 roku życia i ich rodzin „Rodzinne czytanie – od raczkowania do czytania” i „Rodzinne edukowanie przez czytanie” – projekt czytelniczy skierowany do dzieci od 5 do 8 roku życia, który zakończy się pasowaniem na czytelnika biblioteki.
  Starać się będziemy pokazać społeczeństwu, że biblioteka tzw. „trzecie miejsce”, to nie tylko miejsce, gdzie można zdobyć potrzebną informację, ale gdzie można przyjemnie spędzić wolny czas.
  We wszystkich placówkach co najmniej dwa razy w miesiącu organizowane będą cykliczne spotkania kulturalno-edukacyjne. W czytelni biblioteki głównej w każdą środę, w Oddziale dla dzieci i młodzieży w każdy piątek, a w filiach bibliotecznych wg harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej i umieszczony w karnecie imprez dostępnym w placówkach bibliotecznych i zaprzyjaźnionych sklepach.
  Mamy nadzieję , że wprowadzona w 2006 r. usługa proponowana przez nasze placówki, tzw. „Książka na telefon”, skierowana do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przyczyni się także do tego , iż większa liczba mieszkańców gminy skorzysta z bogatych zbiorów bibliotecznych.
  Swoją pracę upowszechnieniową oraz posiadany księgozbiór prezentować będziemy na łamach prasy lokalnej i w programach Telewizji Lokalnej, na stronie internetowej biblioteki oraz stronie internetowej Dyskusyjnych Klubów Książki. Informacje o działaniach biblioteki na rzecz społeczności lokalnej umieszczać także będziemy na portalu Programu Rozwoju Bibliotek.
  Liczymy, iż czynione przez nas zabiegi sprawią , że placówki biblioteczne w 2015 r. zyskają nowych czytelników, sympatyków książki, a biblioteka nowych przyjaciół .
 2. Udostępnianie zbiorów.
  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych podobnie jak dotychczas odbywać się będzie przy wolnym dostępie do półek. Oprócz książek do domu wypożyczać będziemy również czasopisma i „książki mówione”.
  Użytkownicy biblioteki mogą również korzystać z platformy IBUK Libra. Biblioteka w Barcinie wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl czyli czytelni on-line książek z różnych dziedzin wiedzy. W ten sposób oferuje czytelnikom możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do elektronicznej wersji ok. 900 książek.
  Wymiana książek w prowadzonym przez BPMiG punktach bibliotecznych odbywać się będzie raz na pół roku.. Założono, że w 2015 r. ilość udostępnienia zbiorów bibliotecznych zarówno na zewnątrz, jak i na miejscu utrzymywać się będzie na poziomie roku 2014.
 3. Służba informacyjno-bibliograficzna.
  Informacji udzielać będziemy w oparciu o posiadane zbiory biblioteczne, Izby Tradycji katalogi i kartoteki oraz o wiadomości pozyskane z Internetu.
  Biblioteka Główna posiada 7 stanowisk dostępu do Internetu, Filia w Piechcinie - 5. Natomiast filie w Barcinie i Mamliczu posiadają po 2 stanowiska z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
 4. Organizacja i propaganda usług bibliotecznych
  Wszystkie biblioteki posiadają tablice informacyjne o godzinach pracy. Informacja o godzinach pracy placówek bibliotecznych znajduje się także na stronie internetowej biblioteki i stronie BIP.
  Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb użytkowników bibliotek. W soboty dyżur pełnić będzie wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych biblioteki głównej pozostałe placówki będą nieczynne.
Godziny otwarcia bibliotek :
 1. BPMiG Barcin ul. LWP 4a :
  - wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnią internetową :
  poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 10:00 do 19 :00;
  czwartek od 10:00 do 15:00,
  piątek od 10:00 do 18:00
  sobota od 10:00 do 14:00.
  - Oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia wraz z Izba Tradycji przy BPMiG :
  poniedziałek, wtorek środa i piątek od 10:00 do 18:00
  czwartek od 10:00 do 15:00
 2. Filia nr 1 Barcin :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
  czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna
 3. Filia w Piechcinie :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
  czwartek od 10:00 do 14:00
 4. Filia w Mamliczu :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 12:30 do 16:30
  czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

Od 2015 roku wprowadzono w bibliotece głównej i filii w Piechcinie elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń przy pomocy systemu bibliotecznego SOWA2. Czytelnicy otrzymali karty biblioteczne, które są ważne zarówno w Barcinie, jak i Piechcinie. Będzie można również rezerwować i zamawiać zbiory biblioteczne przez Internet.
W pozostałych filiach system rejestracji czytelników i wypożyczeń nie ulegnie zmianie
- obowiązywać będzie system krzyżowy.
Do czytelników nie oddających w terminie wypożyczonych książek wysyłane będą systematycznie upomnienia - raz w miesiącu – wygenerowane automatycznie przez system SOWA.

XI. Działalność upowszechnieniowa.

Działalność upowszechnieniowa stanowi nieodłączny element pracy wszystkich placówek bibliotecznych. Biblioteki starają się oferować czytelnikom różnorodne formy pracy takie, aby każdy znalazł coś dla siebie. Wiele uwagi w pracy upowszechnieniowej poświęcać będziemy młodym czytelnikom.

W oddziale dla dzieci i młodzieży od lat w każdy piątek prowadzone są zajęcia z czytelnikami, które mają za zadanie nie tylko nauczyć młodzież nawyku obcowania ze słowem pisanym, ale także rozbudzić zdolności manualne - warsztaty plastyczne, zajęcia plastyczno-literackie. Także podobne spotkania dla małych miłośników książki prowadzone są w filiach bibliotecznych.
W 2015 r. ogłoszona będzie VIII edycja konkursu „Rodzinne czytanie”, z podziałem na dwie grupy wiekowe : najmłodsi do 5 roku życia i od 5 do 8 lat, która ma za zadanie zachęcić rodziców do wypożyczania bajek, a przez to nauczyć najmłodszych mieszkańców gminy obcowania ze słowem pisanym, wpajać najmłodszym nawyk czytania. Przygotujemy również specjalna propozycję książek edukacyjnych dla rodziców.

W bibliotekach na terenie gminy trwa i kontynuowany będzie bezpłatny internetowy kurs nauki języka angielskiego FunEnglish skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat oraz kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i specjalistyczne dla dorosłych.

Biblioteka włączyła się również do akcji promowanej przez Program Rozwoju Bibliotek pod nazwą „Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu”.

W BPMiG i Filii w Piechcinie planujemy kontynuowanie wystaw z cyklu „Artyści Gminy prezentują”, które będą w uroczysty sposób otwierane. Podczas wernisaży zostaną zaprezentowani twórcy.
W celu popularyzacji bogatej kolekcji poradników, które znajdują się w zbiorach bibliotek planuje się zorganizowanie cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dla zdrowia i urody”, „Spotkania przy kawie z…”. Planujemy raz w kwartale zorganizowanie spotkań pn. „Obieżyświat – podróże marzeń” oraz „ O tym, jak twórczo prowadzić ogród”. Inne cykle, które znajdują stałe grono odbiorców to Biblioteczne Spotkania z Muzyką i Cykle pogadanek połączonych z prezentacjami multimedialnymi pn. „Historie Rzeczy Codziennych”. Nowym cyklem, który zaproponujemy użytkownikom będą spotkania z mieszkańcami gminy, którzy uprawiają zanikające zawody..

Działać także będzie 6 Dyskusyjnych Klubów Książki :

 • 2 w BPMiG w Barcinie – dla dorosłych , dla dzieci
 • 1 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych
 • 1 w Filii nr 1 w Barcinie – dla młodzieży
 • 1 w Filii w Mamliczu – dla dzieci. Spotkania w Klubach odbywają się raz w miesiącu. Projekt jest realizowany przy współpracy z Instytutem Książki w Warszawie i WiMBP w Bydgoszczy.

O terminach prowadzonych zajęć zainteresowani informowani będą przez plakaty wykonywane przez bibliotekarzy, wydawane comiesięczne kalendaria spotkań bibliotecznych, jak i prasę lokalną oraz informacje umieszczane na stronie internetowej i Facebooku biblioteki..
W działalności upowszechnieniowej biblioteki uwzględnią rocznice kulturalne, historyczne i państwowe przypadające w 2015 r. oraz obchody Roku Jana Pawła II i Jana Długosza – wystawy i prezentacje książek oraz konkurs literacki.

Planowany harmonogram spotkań bibliotecznych w 2015 r.

STYCZEŃ

BPMiG – czytelnia

 1. 11.01.– XXIII Finał WOŚP – Biblioteka w Barcinie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP” – w Hali Wid. – Sport. kiermasz książek pod hasłem „Zagraj sercem, za złotówkę lub więcej”
 2. 13.01.– Spotkanie DKK dla dorosłych, omawiana będzie książka Moniki Szwai „Anioł w kapeluszu”
 3. 14.01.–Spotkanie z cyklu „Artyści Gminy Prezentują” – wernisaż fotografii autorstwa Pani Ewy Szczygielskiej pn.”Dla każdego coś innego…”.
 4. 20.01. – Spotkanie z podróżnikiem i globtroterem Arkadiuszem „Arun” Mielcarzem
 5. 21.01.– Z cyklu „Biblioteczne spotkania z muzyką” koncert zespołu poezji śpiewanej „Arete” z Poznania pod kierownictwem Andrzeja Struka. Podczas spotkania podsumowane zostaną całoroczne konkursy ogłoszone przez barcińską bibliotekę w ramach Roku Czytelnictwa : Czytelnik Roku 2014 i Młody Czytelnik Roku 2014.
 6. 28.01.– Pierwsze spotkanie z cyklu dokumentującego zanikające zawody „Z dawnych lat…” – Garncarstwo , gościem biblioteki będzie Pani Mariola Gralak.
 7. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Afryki oraz literatura afrykańska „Miesiąc z Afryką”
  • „Książka dla Babci i Dziadka”.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. 02.01. - Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – warsztaty plastyczne „Twórz sercem – czytaj nieprzerwanie” – przygotowanie zakładek do książek na aukcję WOŚP.
 2. 07.01. - Podsumowanie Roku Czytelnika i rozstrzygnięcie konkursów„Biblioteka to kraina, w której czytać się zaczyna – Super Czytająca Rodzina 2014” wręczenie nagród oraz inauguracja konkursu dla maluchów do 5 roku życia wraz z opiekunem „Rodzinne Czytanie - Od raczkowania do czytania”
 3. 09.01. – „Bibliosmyki z „Jeżycjadą” Małgorzaty Musierowicz” – warsztaty literackie
 4. 15.01. – Projekt „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” - spotkanie dla młodzieży z młodym profesjonalistą pomysłodawcą projektu RoboCAMP Wojciechem Syrockim
 5. 16.01. - Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – zajęcia plastyczne „Kocham swoją Babcie i Dziadka” – wykonywanie kartek okolicznościowych
 6. 23.01.– Spotkanie DKK dla dzieci.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 16.01.– „Kapelusze dla Babci” – warsztaty plastyczne prowadzone przez P. Zofię Jesionowską
 2. 23.01.– Spotkanie grupy zabawowej „Od raczkowania do czytania”.
 3. 30.01.– Spotkanie DKK dla dzieci omawiana będzie książka Lary Bergen „Zosia bohaterka”.

Filia Piechcin

 1. 13.01.– Spotkanie DKK dla dorosłych – omawiana będzie książka Agaty Kołakowskiej pt. ”Wszystko, co minęło”. Podczas spotkania ogłoszony będzie Czytelnik Roku 2014 i Młody Czytelnik Roku 2014.
 2. 16.01.– Warsztaty plastyczne z przedszkolakami pn. „Pomysł na laurkę dla Babci i Dziadka”
 3. 20.01. – Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na operę G.Verdiego „Rigoletto”.
 4. 28.01.– „Spotkanie z baśniami braci Grimm” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II ZPS w Piechcinie.

Filia Mamlicz

 1. 11.01. - Świetlica MDK Mamlicz – „Zagraj sercem, za złotówkę lub więcej” – kiermasz książek w ramach WOŚP
 2. 13.01.– Zajęcia plastyczne - „Laurka dla Babci i Dziadka”
 3. 16.01.– „Karnawałowe maski” zajęcia plastyczne przeprowadzane wspólnie ze Świetlicą MDK w Mamliczu.
 4. 31.01– Spotkanie DKK dla dzieci – omawiana będzie książka Lary Bergen „Zośka Milionerka”.
LUTY

BPMiG – czytelnia

 1. 04.02. – Spotkanie z cyklu „W salonie i w kuchni” – Opowieści o salonie. ( Cykl wykładów będący kontynuacją historii rzeczy codziennych, mówiący o historii poszczególnych pomieszczeń w domu, spotkania odbywać się będą co 2 miesiące.)
 2. 10.02. – spotkanie DKK
 3. 11.02. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wystawa orgiami i modeli przestrzennych wykonanych przez uczniów SP nr 2 w Barcinie im. Jana Brzechwy.
 4. 18.02. – Spotkanie z cyklu „Biblioteczne spotkania z muzyką”
 5. 25.02. – Nowy cykl „Spotkanie przy kawie z … bankowcem” – gościem biblioteki będzie Pani Wioletta Rucińska pracownik BS w Barcinie.
 6. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Ameryki Północnej oraz literatury północnoamerykańskiej „Ameryka Północna – kontynent miedzy oceanami”
   - „Książka na Walentynki”,
  • - „ Język polski – lubię to”.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Bajkowy Bal Karnawałowy integrujący uczestników konkursu „Od raczkowania do czytania”
 2. 510 rocznica urodzin Mikołaja Reja i Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - „Polacy nie gęsi i swój język mają” konkurs recytatorski dla dzieci
 3. Walentynki – Dzień Zakochanych - Życzenia dla......” – zajęcia warsztatowe - projektowanie kartek okolicznościowych za pomocą grafiki komputerowej
 4. Ferie zimowe (16.02.-28.02.) – zajęcia wg odrębnego harmonogramu
 5. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki


Filia nr 1 w Barcinie

 1. 8 .02 - Dzień bezpiecznego Internetu – pogadanka „Internet mój przyjaciel”
 2. 16.02-27.02 – Spotkania dla dzieci pod hasłem „FILIA - FERIE - I Ty - Aktywne ferie bibliotecznej gromadki”. Harmonogram podany pod koniec stycznia
 3. 27.02. – Spotkanie DKK
 4. Spotkanie Grupy Zabawowej – „Rodzinne czytanie - Od raczkowania do czytania”

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. Wernisaż malarstwa Patrycji Nowackiej

Filia Mamlicz

 1. „Bajkowe postacie”. Zabawa plasteliną.
 2. „Jedzie pociąg z daleka – Lokomotywa J. Tuwima”. Zajęcia edukacyjne z głośnym czytaniem utworów J. Tuwima.
 3. DKK dla dzieci.
MARZEC

BPMiG – czytelnia

 1. 04.03. – Wernisaż wystawy „Marian Rejewski i tajemnice Enigmy” oraz spotkanie z kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk Jerzym Lelwicem”
 2. 09.03. - Spotkanie podsumowujące projekt pt. „Sanctus Adalbertus in Barthcino W poszukiwaniu wiary - następne pokolenia” – spotkanie zorganizowane w ramach Partnerstwa „Tradycja-kultura-Nowoczesność”
 3. 10.03. - Spotkanie DKK
 4. 11.03. – Spotkanie autorskie z pisarzem, autorem scenariuszy filmowych, reportażystą i. piłkarzem.
 5. 18.03. – Spotkanie z cyklu „O ty, jak twórczo prowadzić ogród” – „Wiosenne ogrody” pogadanka przeprowadzona przez P. Lucynę Siekierka
 6. 25.03. – Z okazji Światowego Dnia Poezji spotkanie „Biblioteczne spotkania z poezją” – gościem biblioteki będzie Roma Warmus – aktorka i pieśniarka
 7. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
   • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Ameryki Łacińskiej „Ameryka Centralna i Karaiby”

   - „Dzień Kobiet – kobiety to czytają”,
  • „Poezje dodaj do ulubionych”. .

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Międzynarodowy Dzień Kobiet – „Kobiecym piórem, o kobietach w literaturze” –pogadanka
 2. „Teatr w małym wymiarze ‘- pogadanka na temat sztuki teatralnej oraz spotkanie z uczestnikami sekcji teatralnej z MDK
 3. Spotkanie z psychologiem Magdalena Forgiel warsztaty na temat radzenia sobie z emocjami u małego dziecka dla uczestników projektu „Rodzinne czytanie – od raczkowania do czytania”
 4. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki

Filia nr 1 w Barcinie

 1. Światowy Dzień Wody – zajęcia plastyczne „Z wodą za pan brat”.
 2. Spotkanie DKK
 3. Spotkanie Grupy Zabawowej – „Rodzinne czytanie - Od raczkowania do czytania”

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Zabawy z książkami” – zajęcia edukacyjne z przedszkolakami
 3. Koncert Olega Dowgala, wirtuoza gry na Fletni Pana
 4. „Ozdoby wielkanocne” – warsztaty plastyczne z uczniami I klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie

Filia Mamlicz

 1. „Czekamy na wiosnę”. Wiosenne kwiaty z krepiny.
 2. „Śmieciowe mądrości z ekologią za pan brat”.
 3. DKK dla dzieci.
KWIECIEŃ

BPMiG – czytelnia

 1. 01.04. – Spotkanie z cyklu „ W salonie i w kuchni” pt. Kuchenne tajemnice” – pogadanka i prezentacja multimedialna przygotowana przez P. Olgę Gralak-Ćwikła
 2. 08.04. – Spotkanie z cyklu „Dla Zdrowia i Urody” – Breffitierki
 3. 14.04. – Spotkanie DKK
 4. Konkurs wiedzy o regionie „Barcin moje miasto-moja Mała Ojczyzna”
 5. 15.04. – Wernisaż wystawy prac dzieci z Przedszkola nr 3 w Barcinie
 6. 22.04. – Warsztaty pn. „Rękoczyny” prowadzone przez P. Wiolettę Wróbel – ozdoby z filcu.
 7. 29.04. – Spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – prelekcja pokazująca ciekawe eksponaty z Izby Tradycji
 8. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Ameryki Południowej „Kwiecień z Ameryką Południową”
  • „Jan Paweł II – 10 rocznica śmierci”,
  • „O zdrowiu w książkach”.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci, obchodzony od 1967 - „ Poczytajmy „Bajki pomagajki” - akcja poza lokalem biblioteki promująca książkę dla dzieci -zaangażowanie wolontariuszy w akcję hapennigową z książką.
 2. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy – spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie
 3. „Dogoterapia a rozwój emocjonalny maluszka „ – spotkanie ze specjalistą od dogoterapii dla uczestników projektu „ „Od raczkowania do czytania”
 4. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki

Filia nr 1 w Barcinie

 1. Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805) – „Baśnie Hansa Christiana Andersena ” – zajęcia plastyczno-literackie
 2. 110. rocznica urodzin Hanny Januszewskiej – zajęcia literackie „Pyza na polskich dróżkach”
 3. DKK – 24.04
 4. Spotkanie Grupy Zabawowej – „Rodzinne czytanie - Od raczkowania do czytania”

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Chrońmy las i przyrodę – plakat ekologiczny” – zajęcia edukacyjne z uczniami II klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie
 3. Z cyklu „Dla Zdrowia i Urody” – prelekcja na temat cukrzycy autorstwa Alicji Wiczewskiej
 4. „O czekoladzie słów kilka” – lekcja biblioteczna z uczniami III klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie z okazji Dnia Czekolady

Filia Mamlicz

 1. „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne”. Zajęcia edukacyjne.
 2. „Wyczarowane z papieru”. Origami.
 3. DKK dla dzieci.
MAJ

BPMiG – czytelnia

 1. Tydzień Bibliotek – „Wybierz Bibliotekę” – lekcje biblioteczne dla szkół
 2. 06.05. – Spotkanie z satyrykiem Zdzisławem Prusem
 3. 13.05. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wystawa malarstwa Moniki Wojtasik uczennicy Gimnazjum nr 1 w Barcinie
 4. 20.05. – Spotkanie z cyklu „Obieżyświat – podróże marzeń” – „Japonia – kraj kwitnącej wiśni” spotkanie z Krzysztofem Krawczykiem
 5. 27.05. - „Spotkanie przy kawie z … prawnikiem” – gościem biblioteki będzie Pani Henryka Kowalczewską radcą prawnym
 6. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Australii „Australia – kraina kangurów”
  • „Święto Konstytucji 3 Maja”,
  • „ Matka w literaturze”.


BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Drzwi Otwarte w Bibliotece wg odrębnego planu na Tydzień Bibliotek
 2. Lekcje biblioteczne i spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceum
 3. „Zaczarowany regał z książkami” – wystawki i prezentacje nowości wydawniczych dla najmłodszych
 4. „O książce cyfrowej ” - lekcje biblioteczne dotyczące powstawania książki i jej edytorskiej ewolucji
 5. „Młodzi aktywni i innowacyjni” – spotkanie z przedstawicielem audioteki
 6. Spotkanie z teatrzykiem dla uczestników konkursów czytelniczych
 7. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 8-15 maj Tydzień BIBLIOTEK pod hasłem „Wybierz Bibliotekę”
  W Filii nr 1 przyjmowane będą wycieczki z przedszkola i szkoły podstawowej i organizowane lekcje biblioteczne. Na spotkaniach prezentowane będą nowości zakupione przez bibliotekę oraz przybliżona praca biblioteczna.
 2. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny – zajęcia plastyczne „Spacer z tatą i mamą”
 3. 25.05. – Spotkanie DKK
 4. Spotkanie Grupy Zabawowej – „Rodzinne czytanie - Od raczkowania do czytania”

Filia Piechcin

 1. Tydzień Bibliotek – wycieczki i lekcje biblioteczne
 2. Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia Mamlicz

 1. „Baśniowa kraina”. Głośne czytanie i rysowanie ulubionej postaci.
 2. „Jak powstaje książka”. Lekcja biblioteczna.
 3. Makaronowe wazoniki na Dzień Mamy.
 4. DKK dla dzieci.
CZERWIEC

BPMiG – czytelnia

 1. 10.06. – Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy Prezentują” wystawa prac Lucyny Fic
 2. 17.06. – Spotkanie z cyklu „W salonie i kuchni” pt. „O sekretach sypialni” – prelekcja Olgi Gralak- Ćwikła”
 3. 24.06.– Warsztaty dla dorosłych „Rękoczyny” – tworzenie biżuterii prowadzone przez Justynę Pałka i Barbarę Kwiatkowską
 4. Gra Miejska „Tu było, tu stało”.
 5. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Azji „Spotkanie z Azją – państwa środka”
  • „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”,
  • „ Ojciec, tata, tatuś… - o ojcu w literaturze”.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Dzień Dziecka – Podsumowanie konkursu „Od raczkowania do czytania”
 2. Zabawy z literaturą dla dzieci – spotkanie w Oddziale dla dzieci małych czytelników
 3. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 01 .06 - „Dzień Dziecka w bibliotece” – Gry i zabawy

Inwentaryzacja

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „O prawdziwej przyjaźni” – lekcja biblioteczna z uczniami IV klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie na temat twórczości Antoin’e de Saint-Exupéry’ego (1900-1944), francuskiego pisarza i poety, w 115. rocznicę urodzin
 3. Spotkanie ze Zbigniewem Wojciechowskim, autorem książki „Miejsca kultu religijnego na terenie miasta i gminy Pakość”
 4. „Biblioteka przedszkolaka” – gry i zabawy dla przedszkolaków

Filia Mamlicz

 1. Dzień Dziecka – zagadki, kalambury, puzle.
 2. „Stop guzom i łobuzom”. Bezpieczne wakacje.
 3. DKK dla dzieci.

LIPIEC

BPMiG – czytelnia

 1. 01.07. – Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 08.07.– Spotkanie z cyklu „Z dawnych lat” – krawiectwo , spotkanie z Panią Wiolettą Wróbel
 3. 15.07. - Wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prace uczestników UTW
 4. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Zajęcia wakacyjne prowadzone będą w każdy wtorek i piątek od 11:00 do 13:00 pod wspólnym hasłem : „Kuferek regionalnych tradycji”- dokładny harmonogram zostanie opracowany w czerwcu.

Filia nr 1 w Barcinie

Inwentaryzacja.

Filia Piechcin

Zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu.

Filia Mamlicz

 1. Klub detektywów – zabawa na wesoło.
 2. „Owocowe smaki lata” - Zajęcia kulinarne. Zabawa w podchody.
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch – sportowe wygibasy”
 4. „Kot i pies moi mali przyjaciele”. Szycie maskotek.
SIERPIEŃ

BPMiG – czytelnia

 1. 05.08.– Spotkanie z cyklu „W salonie i w kuchni” pt. „Sekrety pokoju dziecinnego” – prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła”
 2. 12.08.- Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- swoje prace prezentować będzie P. Alicja Michalczak i robótek ręcznych Marii Harwozińskiej
 3. 19.08. – Spotkanie z cyklu „O tym, jak twórczo prowadzić ogród” – prelekcja P.Lucyny Siekierka na temat „Ogrody jesienią”
 4. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Bliskiego Wschodu

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Zajęcia wakacyjne prowadzone będą w każdy wtorek i piątek od 11:00 do 13:00 pod wspólnym hasłem : „Wakacyjne inspiracje zdrowego życia i obycia - Grzeczność i zdrowie”.. Harmonogram zajęć opracowany zostanie w czerwcu.

Filia nr 1 w Barcinie

Zajęcia wakacyjne dla dzieci od połowy sierpnia wg odrębnego planu.

Filia Piechcin

Zajęcia dla dzieci 2 razy w tygodniu wg odrębnego planu.

Filia Mamlicz

 1. „Poszukiwanie pirackiego skarbu”. Zabawa na świeżym powietrzu.
 2. „Decupage – sztuka ozdabiania pudełka na wakacyjne skarby”. Zajęcia rękodzieła z panią Martą Wilk-Wierzbińską.
WRZESIEŃ

BPMiG – czytelnia

 1. 01.09.– Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 02.09. – Warsztaty dla dorosłych „Rękoczyny” prowadzone przez P. Violettę Falkowską – kartki okolicznościowe
 3. 09.09.– Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- malarstwo autorstwa P. Ilony Lewandowskiej
 4. 16.09.– Spotkanie autorskie z pisarzem
 5. 23.09.– Spotkanie „Dla zdrowia i urody” ze stylistką Magdaleną Andler
 6. 30.09. – Spotkanie z cyklu „Z dawnych lat” – kowalstwo.
 7. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Azji „Na Dalekim Wschodzie”


BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Wystawka tematyczna upamiętniająca rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
 2. Głośne czytanie książki „Wesołe lato” Heleny Bechlerowej i wykonanie ilustracji do przeczytanego tekstu - zajęcia plastyczne
 3. Dzień Głośnego Czytania - konkurs ładnego czytania pn. „Moja przyjaźń z Janem Brzechwą”.
 4. Inauguracja projektu „Rodzinne czytanie – edukowanie przez czytanie”
 5. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 12.09. - „Poczytajki” –zajęcia plastyczno-literackie
 2. 19.09. -„Jesienny kwiat” - zajęcia plastyczne
 3. 22.09. - Spotkanie DKK
 4. 29.09. - ”Czytam głośno i wyraźnie”- głośne czytanie twórczości poetów polskich
 5. Spotkanie Grupy Zabawowej – „Rodzinne czytanie - Od raczkowania do czytania”

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Jesienne opowieści” – lekcja biblioteczna z przedszkolakami
 3. Prelekcja Andrzeja Michalskiego pn. „Piechcin dawniej, w ramach obchodów 25-lecia Piechcińskiego Bractwa Kurkowego
 4. „Owocowe wydzieranki” – warsztaty plastyczne z uczniami I klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie

Filia Mamlicz

 1. „Biblioteka przyjazna dzieciom”. Spotkanie z przedszkolakami.
 2. „Mądra sowa”. Zajęcia plastyczne.
 3. DKK dla dzieci.
PAŹDZIERNIK

BPMiG – czytelnia

 1. 06.10.– Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 07.10.– Spotkanie z cyklu „Biblioteczne spotkania z muzyką” z bardem Kubą Michalskim
 3. 14.10. - Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- fotografie autorstwa Andrzeja Jankowskiego
 4. 21.10.– Z cyklu „W salonie i w kuchni” prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła pt. „Tajniki łazienki”
 5. 28.11. – Spotkanie z pisarzem.
 6. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Europy „W 90 dni dookoła Europy – Europa Środkowa i Południowa”
  • „Muzyka łączy pokolenia – muzycy świata ”,
  • „ Tydzień z kryminałem Joanny Chmielewskiej”


BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. Pogadanka i słuchanie światowej muzyki klasycznej z uczestnikami zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
 2. Wspomnienie o Marii Konopnickiej – głośne czytanie utworów autorki i przygotowanie wystawki tematycznej.
 3. „Laurka dla Pana Pawła w dniu urodzin” – przygotowanie laurki i wysłanie z życzeniami do Pawła Beresewicza autora książek dla dzieci.
 4. „Pinokio w naszej wyobraźni”– pogadanka o autorze i konkurs rysunkowy.
 5. Spektakl teatralny dla uczestników projektu „Rodzinne czytanie – edukowanie przez czytanie.
 6. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 3.10 - „Poznaj zwyczaje zwierząt” – wiersze i zagadki
 2. „Co słonko widziało „–wystawka książek autorki dla dzieci
 3. Spotkanie DKK dla młodzieży

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Spuścizna literacka Marii Konopnickiej (1842—1910)” – wystawka książek w 105. rocznicę śmierci poetki, nowelistki, autorki książek dla dzieci połączona z lekcją biblioteczną dla przedszkolaków
 3.  „Jesienne obrazki ze zmiętego papieru” – zajęcia plastyczne z przedszkolakami.

Filia Mamlicz

 1. „Przyszła do nas Pani Jesień”. Obrazki przestrzenne z darów jesieni.
 2. „Czytamy ze zrozumieniem”. Konkurs czytania.
 3. DKK dla dzieci.
LISTOPAD

BPMiG – czytelnia

 1. 03.11.– Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 04.11. i 05.11. – VII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”
 3. 18.11. - Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prezentowane będą prace P.Marty Wilk-Wierzbickiej – malarstwo i decoupage.
 4. 25.11. – Spotkanie z cyklu „Obieżyświat - podróże marzeń” – „Norwegia. Kraj kontrastów” – prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła.
 5. Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :
  • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Europy „W 90 dni dookoła Europy – Europa Wschodnia i Rosja”
  • „Narodowe Święto Niepodległości ”,
  • „ 250 lat Polskiego Teatru”.

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. „Prawa Dzieci w Polsce” – spotkanie z Przedstawicielem Koła Ochrony Praw Dziecka w Barcinie i pogadanka na powyższy temat.
 2. Wróżby w Święto Andrzeja – zajęcia w bibliotece.
 3. Spotkanie z dietetykiem dla uczestników projektu „Rodzinne czytanie – edukowanie przez czytanie”.
 4. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki.

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 09.11. - „Nasze barwy narodowe” – pogadanka i wspólne wykonanie wystawki
 2. „Najpiękniejszy miś świata”- zajęcia literaco-plastyczne
 3. 23.11. - Spotkanie DKK dla młodzieży

Filia Piechcin

 1. Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Rady nie od parady” – zajęcia edukacyjne z uczniami II klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie
 3. „Poranek z bajką” – zajęcia literackie z przedszkolakami

Filia Mamlicz

 1.  „Mamo, tato co ze mnie wyrośnie?” O wymarzonych zawodach i umiejętnościach, które są potrzebne do ich wykorzystania.
 2. Zagadki i rebusy ortograficzne.
 3. DKK dla dzieci.
GRUDZIEŃ

BPMiG – czytelnia

 1. 01.12.– Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 02.12.– Spotkanie z cyklu „W salonie i w kuchni” – prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła pt. „Dom świąteczny”
 3. 09.12. – Warsztaty dla dorosłych „Rękoczyny” – decoupage – spotkanie poprowadzi P. Marta Wilk-Wierzbicka.
 4. 16.12.– Uroczyste otwarcie wystawy Violetty Falkowskiej i Ewy Szczygielskiej – scrapbooking, kartki okolicznościowe, iris folding.

Wystawki w wypożyczalni dla dorosłych :

 • książek z cyklu „Podróż z książką przez kontynenty” – prezentowane będą książki dotyczące Europy „W 90 dni dookoła Europy – Europa Zachodnia”
 • „600 rocznica urodzin Jana Długosza ”

BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży

 1. „Baśnie o Św. Mikołaju” – głośne czytanie baśni dzieciom odwiedzającym bibliotekę
 2. Warsztaty animacyjne z wydawnictwem Tako dla uczestników projektu „Rodzinne czytanie – edukowanie przez czytanie”.
 3. Rozmaitości biblioteczne – zajęcia kulturalno – edukacyjne w piątki

Filia nr 1 w Barcinie

 1. 05.12. - „Kolorowa choinka w bibliotece” – warsztaty plastyczne
 2. 29.12. - Spotkanie DKK dla młodzieży

Filia Piechcin

 1.  „Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. „Ozdoby bożonarodzeniowe” – warsztaty plastyczne z uczniami III klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie
 3. „Zimowe opowieści Świętego Mikołaja” – lekcja biblioteczna z przedszkolakami

Filia Mamlicz

 1. „Świąteczne ozdoby”. Zajęcia plastyczne.
 2. „Za oknem zima”. Konkurs plastyczny.
 3. DKK dla dzieci.

W wypadkach losowych plan może ulec zmianie.

XII. Kadry biblioteczne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. w placówkach bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin przedstawia się następująco :

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
1. Pracownicy merytoryczni 7 etatów , w tym dyrektor:
1 etat - dyr. BPMiG
1 etat - kier. Oddziału dla dzieci i młodzieży
1 etat – prac. Oddziału dla dzieci i młodzieży
1 etat - prac. działu gromadzenia i opracowań zbiorów
1 etat - prac. wypożyczalni dla dorosłych
1 etat – prac. wypożyczalni dla dorosłych
1 etat – prac. czytelni i Izby Tradycji
2. Pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty :
0,5 etatu – główna księgowa
0,5 etatu - informatyk
1 etat – referent ds. administracyjno-finansowych
1etat –– pracownik gospodarczy,
1 etat – sprzątacz z obowiązkami konserwatora


Filia nr 1 Barcin
1 etat –prac. filii

Filia w Piechcinie
1. Pracownicy merytoryczni – 2 etaty :
1 etat - kierownik filii
1 etat –prac. czytelni
2. Pracownik obsługi :
1 etat –pracownik gospodarczy

Filia w Mamliczu
0,6 etatu - prac. filii
0,125 etatu - sprzątaczka
Łącznie 15,725 etatu, 17 pracowników.

W 2015 roku jubileusz 30 lecia pracy zawodowej obchodzi pracownik administracji.

XIII. Doskonalenie zawodowe.

Pracownicy wszystkich bibliotek działających na terenie naszej gminy spotykać się będą raz w miesiącu - ostatni czwartek i dyskutować będą o aktualnych problemach placówek, prowadzone będą również szkolenia wewnętrzne.
Pracownicy uczestniczyć również będą w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie.

XIV. Inne zadania i zamierzenia.

Biblioteki kontynuować będą nawiązaną już wcześniej współpracę z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”
Działać będą Dyskusyjne Kluby Książek, których praca propagowana będzie na tworzonej stronie – forum.
Biblioteka w Barcinie – Oddział dla dzieci i Filia nr 1 w Barcinie w 2015 r. planuje włączyć do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanej przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" organizując spotkania „Czytamy z mieszkańcami”
Propagować będziemy posiadane zbiory i pracę upowszechnieniową w Telewizji Lokalnej , na łamach prasy regionalnej oraz na stronie internetowej biblioteki.
Starać się będziemy dostosować swoje zbiory do wymagań czytelników. Kształtować biblioteki tak, aby stały się lokalnym centrum kultury, ośrodkiem informacji lokalnej .
Uczestniczyć będziemy w konkursach dostępnych dla instytucji kultury, miedzy innymi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, by pozyskać środki finansowe zewnętrzne.
Uczestniczyć będziemy w IV Rankingu Bibliotek Polskich organizowanym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita.

Dyr. BPMiG w Barcinie
Grażyna Szafraniak


Barcin, dnia 30.12..2014 r.

Autor: Grażyna Szafraniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-16 13:05przez: Grażyna Szafraniak
Opublikowano:2015-03-02 00:00przez: Maciej Gawroński
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
Odwiedziny:875

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo