RSS
A A A K
SmodBIP

Plany pracy na 2011 rok

 Plany pracy
Bibliotek Publicznych na terenie miasta i gminy Barcin
na 2011 rok

1. Kierunki działania i najważniejsze zadania.

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania, które będą realizowane w 2011 roku przez Biblioteki działające na terenie miasta i gminy Barcin, to :
1. Służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku
kultury za pośrednictwem książki, czasopism oraz Internetu.
2. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej – Filia Piechcin.
3. Wzbogacanie księgozbiorów bibliotek w nowości wydawnicze ze szczególnym
uwzględnieniem dezyderatów czytelników .
4.Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych bibliotek i ich bazy
materialnej.
5. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli,
znajdującymi się na terenie Gminy Barcin. Zacieśnianie współpracy z
placówkami kulturalno-oświatowymi i bibliotekami szkolnymi, w zakresie
przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
6. Stworzenie w bibliotekach miejsc przyjaznych najmłodszym czytelnikom tzw.
„Kącika Małego Czytelnika” w Filii w Mamliczu
7. Uwzględnianie przez bibliotekarzy w ich działalności potrzeb osób starszych,
niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski – usługa „Książka na telefon”.
8. Kontynuowanie polityki współpracy ze stowarzyszeniami poprzez udostępnia –
nie zasobów bibliotek i włączanie się do wspólnych działań na rzecz społecz-
ności lokalnych.
9. Rozszerzanie prac na rzecz upowszechnienia literatury popularno-naukowej
oraz literatury pięknej o wysokich walorach artystycznych we wszystkich
środowiskach czytelniczych.
10. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych,
dokumentacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Kontynuowanie budowy
katalogu cyfrowego.
11.Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych np. „Cała Polska czyta
dzieciom” formą „Czytamy z mieszkańcami”.
12.Popularyzacja rocznic literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych,
regionalnych środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań,
lekcji bibliotecznych, przeglądów książkowych, wystaw i innych form.
13.Prowadzone będzie systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe
pracowników bibliotek .
14. Przystąpienie BPMiG w Barcinie do II edycji Programu Rozwoju Bibliotek.
15. Rozpocznie się pracę nad stworzeniem Strategii Rozwoju BPMiG w Barcinie.
16. Utworzenie BIP BPMiG w Barcinie.
16. Zbiorom bibliotecznym zapewni się należytą ochronę i konserwację.


- 2 -


Ponadto planuje się:
- kontynuować dotychczasową prenumeratę czasopism i gazet zgodnie z potrzebami czytelniczymi;
- przeprowadzić selekcję książek zaczytanych i zdezaktualizowanych;
- sprawować opiekę merytoryczną nad filiami;
- dbać o mienie bibliotek – szczególnie o księgozbiór, likwidując zadłużenia czytelników.

2. Plan społeczno-gospodarczy i budżet
2.1. Biblioteki i filie biblioteczne (liczba placówek) - 4
Liczba etatów (prac. pełnozatrudnieni) – 11

2.2. Budżet Bibliotek Publicznych na 2011 rok

Biblioteka w 2011 r. pracować będzie w oparciu o dotację przyznawaną
przez Radę Miejską w Barcinie.
Aplikować będziemy również o fundusze z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – zakup zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwać
sponsorów na prowadzenie zajęć wakacyjnych w bibliotekach.


3. Sieć placówek bibliotecznych (na dzień 31.12.2010 r.)

3.1. Stan wyjściowy sieci

Stan sieci placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin na dzień
31.12.2010r. przedstawiał się następująco:

1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego
88-190 Barcin ul. Lotników 13

2) Oddział dla dzieci przy BPMiG Barcin - 88-190 Barcin ul. Lotników 13

3) Filia bibl. nr 1 Barcin - 88-190 Barcin ul. Kościelna 15

4) Filia biblioteczna w Piechcinie - 88-191 Piechcin ul. 11 Listopada 1c

5) Filia bibl. w Mamliczu - 88-191 Mamlicz 72 SP

Punkty biblioteczne

Barcin - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Barcin ul. Polna3.2. Zmiany ilościowe sieci oraz zmiany organizacyjne.

W 2011 r. nie planuje się zmiany ilościowej i organizacyjnej w sieci bibliotecznej na terenie gminy Barcin.

4. Baza lokalowa i wyposażenie

4.1. Zmiany lokalowe i remonty

Nie są planowane są generalne remonty w placówkach bibliotecznych.

4.2. Uzupełnienie i wymiana wyposażenia

Planuje się zakup wyposażenia Kącika Małego Czytelnika w Filii w Mamliczu oraz wykładziny dywanowej do Oddziału dla dzieci.
Wszystkie zakupy dokonywane przez BPMiG w Barcinie odbywać się będą
z zachowaniem procedur gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

4.3. Materiały nietrwałego użytku.

Zakupem oraz podziałem środków czystości, artykułów biurowych
i papierniczych oraz druków bibliotecznych i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych zajmować się będą pracownicy BPMiG
Barcinie. Zakupy dokonywane będą po złożeniu zapotrzebowania przez
poszczególnych pracowników po zaakceptowaniu przez dyrektora i główną
księgową.

4.5. Zabezpieczenie ppoż i bhp

W maju 2011 r. przeprowadzony zostanie przegląd sprzętu przeciwpożaro- wego we wszystkich bibliotekach.
Kontrolnym badaniom okresowym zostanie poddani pracownicy, którym
kończy się okres zdolności do pracy.

5. Zbiory biblioteczne.

Zakupem nowych książek zajmować się będzie pracownik na stanowisku ds.
gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych.
Przy kupnie nowych pozycji uwzględniane będą zapotrzebowania zgłaszane przez pracowników poszczególnych placówek.
Zostaną także zakupione nowe pozycje do zbiorów specjalnych – książka mówiona dla BPMiG oraz filii w Barcinie i Piechcinie.
Książki kupowane będą zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach posiadanych środków.
Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników i instytucji.
Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwróci się na materiały dotyczące naszego regionu.
Na I kwartał 2011 r. dla placówek bibliotecznych z terenu gminy zaprenume- rowano 68 tytułów czasopism i gazet, w tym dla :
1) BPMiG i oddziału dla dzieci - 44 tytuły, na sumę
2) Filii nr 1 w Barcinie - 8 tytułów na sumę 231,76,-
3) Filii w Piechcinie - 11 tytułów na sumę 265,84,-
4) Filii w Mamliczu - 6 tytułów na sumę 184,26,-
Poza zaprenumerowanymi tytułami biblioteki dysponować będą "Pogłosem Barcina - wydawca MDK, a BPMiG w Barcinie otrzymywanym z WiMBP "Bibliotekarzem Kujawsko-Pomorskim".
Wszystkie placówki prowadzić będą systematyczną akcesję prasy.
Planuje się oprawę kolejnego rocznika gazety regionalnej "Pałuki" oraz kolejnych numerów "Pogłosu Barcina".

5.2. Opracowanie zbiorów

W 2011 r. kontynuowana będzie rozpoczęta w 2002 r. ewidencja zbiorów BPMiG przy pomocy systemu SOWA. Od 2007 r. tworzony jest katalog centralny nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych. Od 2008 r. baza danych zbiorów bibliotecznych jest udostępniana w Internecie.

5.3. Przechowywanie i selekcja zbiorów

Bibliotekarze na bieżąco prowadzić będą ewidencję zakupionych książek w
księgach inwentarzowych księgozbiorów bibliotek. Książki wybrakowane rejestrowane będą w księgach ubytków.
Układ książek na półkach nie ulegnie zmianie.

6. Czytelnictwo i udostępnianie

6.1. Rozwój czytelnictwa

W 2011 roku planuje się utrzymanie czytelnictwa na poziomie roku 2010.
Czynić będziemy starania o pozyskanie nowych czytelników - przede
wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy
nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi z terenu
gminy zapraszając zorganizowane grupy w ramach „Drzwi Otwartych Bibliotek”.
Pozyskiwaniu nowych użytkowników biblioteki służyć będą zajęcia organizowane
przez nasze placówki w czasie całego roku, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz konkurs skierowany do dzieci do 7 roku życia „Rodzinne czytanie-chodź idziemy po bajeczkę”, „Uniwerek Juniora”.
Starać się będziemy pokazać społeczeństwu, że biblioteka to nie tylko miejsce,
gdzie można zdobyć potrzebną informację, ale także miejsce, gdzie można przyjemnie spędzić wolny czas – we wszystkich placówkach co najmniej raz w miesiącu organizowana będzie impreza kulturalna.
Mamy nadzieję , że wprowadzona w 2006 r. usługa proponowana przez nasze placówki, tzw.„Książka na telefon”, skierowana do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przyczyni się do tego , iż większa liczba mieszkańców gminy skorzysta z bogatych zbiorów bibliotecznych.
Swoją pracę upowszechnieniową oraz posiadany księgozbiór prezentować i
propagować będziemy na łamach prasy lokalnej i w programach Telewizji
Lokalnej oraz na utworzonej w 2006 r. stronie internetowej biblioteki oraz stronie internetowe Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie gminy Barcin – strona została utworzona w IV kwartale 2010 r.
Mamy nadzieje, że te czynione przez nas zabiegi sprawią , że placówki biblioteczne w 2011 r. zyskają nowych czytelników, sympatyków książki, a biblioteka nowych przyjaciół .

6.2.
Udostępnianie zbiorów.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych podobnie jak dotychczas odbywać
się będzie przy wolnym dostępie do półek.
Oprócz książek do domu wypożyczać będziemy również czasopisma i zbiory specjalne – książki mówione.
Wymiana książek w prowadzonym przez BPMiG punktach bibliotecznych odbywać się będzie raz na kwartał.
W 2011 r. ilość wypożyczeń w placówkach bibliotecznych planujemy utrzymać
na poziomie roku 2010.

6.3.
Służba informacyjno-bibliograficzna.

Informacji udzielać będziemy w oparciu o posiadany księgozbiór, katalogi i
kartoteki oraz o wiadomości pozyskane z Internetu.
Biblioteka Głowna posiada 4 stanowiska z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy. Filia w Piechcinie posiada 5 stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników. Natomiast filie w Barcinie i Mamliczu posiadają po 1 stanowisku z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.

6.4. Organizacja i propaganda usług bibliotecznych

Wszystkie biblioteki posiadają tablice informacyjne o godzinach pracy. Informacja o godzinach pracy placówek bibliotecznych znajduje się także na
stronie internetowej biblioteki.
Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb użytkowników bibliotek.
W soboty dyżur pełnić będzie wypożyczalnia dla dorosłych BPMiG pozostałe
placówki będą nieczynne.
Godziny otwarcia bibliotek.

1) BPMiG Barcin - wypożyczlnia i czytelnia dla dorosłych :
poniedziałek, wtorek, piątek od 11:00 do 18 :00
środa od 10:00 do 15:00
czwartek i sobota od 10:00 do 14:00

2) Oddział dla dzieci przy BPMiG :
poniedziałek, wtorek i piątek od 11:00 do 17:00
środa od 10:00 do 15:00
czwartek od 10:00 do 14:00
w okresie wakacji i ferii szkolnych od 11:00 do 15:00

3) Filia nr 1 Barcin :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

4) Filia w Piechcinie :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
czwartek od 10:00 do 14:00

5) Filia w Mamliczu :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 12:30 do 16:30
czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

W 2011 roku system ewidencji czytelników i wypożyczeń nie ulegnie zmianie - obowiązywać będzie system krzyżowy.
Jedynie dla czytelników korzystających z usługi „Książka na telefon” prowadzić
się będzie typ rejestracji kieszonkowy.
Do czytelników nie oddających w terminie wypożyczonych książek wysyłane
będą systematycznie upomnienia - raz w miesiącu.

7. Działalność upowszechnieniowa.

Działalność upowszechnieniowa stanowi nieodłączny element pracy wszystkich placówek bibliotecznych. Biblioteki starają się oferować czytelnikom różnorodne formy pracy takie, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Wiele uwagi w pracy upowszechnieniowej poświęca się młodym czytelnikom. W oddziale dla dzieci od lat w każdy piątek prowadzone są zajęcia z dziećmi, które mają za zadanie nie tylko nauczyć młodzież nawyku obcowania ze słowem
pisanym, ale także rozbudzić zdolności manualne - warsztaty plastyczne,
zajęcia plastyczno-literackie.
W 2011 r. ogłoszona będzie IV edycja konkursu „Rodzinne czytanie – chodź idziemy po bajeczkę”, która ma za zadanie zachęcić rodziców do wypożyczania bajek, a przez to nauczyć najmłodszych mieszkańców gminy obcowania ze słowem
pisanym, wpajać najmłodszym nawyk czytania.
Systematyczne zajęcia z dziećmi prowadzone będą równie z w filiach w Barcinie, Piechcinie i Mamliczu.
Planuje się również kontynuację wystaw z cyklu „Artyści Gminy prezentują”, które będą w uroczysty sposób otwierane. Podczas wernisaży zostaną zaprezentowani twórcy.
Wystawy prac twórców lokalnych oraz hobbystów odbywać się będą także w Filii w Piechcinie.
W celu popularyzacji bogatej kolekcji poradników planuje się zorganizowanie cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dla zdrowia i urody”.
Działać także będzie 5 Dyskusyjnych Klubów Książki :
- 2 w BPMiG w Barcinie – dla dorosłych i młodzieży
- 2 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych i dla dzieci
- 1 w Filii nr 1 w Barcinie – dla młodzieży
O terminach prowadzonych zajęć zainteresowani informowani są przez plakaty
wykonywane przez bibliotekarzy, jak i prasę lokalną oraz na stronie internetowej biblioteki..
W działalności upowszechnieniowej biblioteki uwzględnią rocznice kulturalne, historyczne i państwowe przypadające w 2010 r. oraz obchody Roku Czesława Miłosza.
W przypadkach losowych plan może ulec zmianie. .

STYCZEŃ
1. 90 rocznica urodzin Friedricha Durrenmatta (5.01)
2. 30 rocznica śmierci Agathy Christie (12.01.)
2. 75 rocznica śmierci R.Kiplinga (18.01.)
3. Rocznica wyzwolenia Barcina spod okupacji niemieckiej (21.01.)
4. Dzień Babci i Dziadka (21.,22.01.)
5. 90 rocznica urodzin K.K. Baczyńskiego (22.01.)
6. 55 rocznica śmierci Alana Aleksandra Milne ( 28.01.)

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 05.01. - „Friedrich Durrenmatt - 90 rocznica urodzin” – wystawka publikacji
b) 05.01. - „Moc Bożego Narodzenia” – Jasełka przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie
c) 12.01. – Spotkanie DKK
d) 19.01. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż origami P. Zofii Jesionowskiej – Uniwersytet Trzeciego Wieku
e) 21.01. – „Rocznica wyzwolenia Barcina spod okupacji niemieckiej” – wystawka publikacji i zdjęć w holu biblioteki
f) 22.01. - „ Tragizm młodego pokolenia w poezji Kamila Krzysztofa Baczyńskiego” - wystawka
g) 26.01. – Z cyklu „Dla Zdrowia i urody” spotkanie z kosmetyczką P.Pauliną Pacholską – „Pielęgnacja dłoni”

2.Oddział dla dzieci :
a) 07.01. - Z okazji 75 rocznicy śmierci Rudyadra Kiplinga wystawka oraz
pogadanka na temat twórczości autora połączona z słuchaniem
i czytaniem fragmentów książek
b) 08.01. – Spotkanie DKK
c) 14.01. - „Mała niespodzianka dla babci i dziadka” – dzieci wykonają drobne
upominki dla swoich ukochanych dziadków
d) 28.01. - Z okazji 55 rocznicy śmierci A.A. Milne autora „Kubusia Puchatka”
zostanie zorganizowany konkurs rysunkowy dla dzieci
uczestniczących w zajęciach bibliotecznych.
Ogłoszenie cyklu konkursów pn.”Moda na czytanie” :
- Czytelnik Roku
- Rodzinne Czytanie

Filia nr 1 Barcin
a) 17.01 -”Poeta czasu wojny”- wystawka twórczości poety
b) 21.01. - „W dżungli”- ilustracje do bajek R.Kiplinga – zajęcia plastyczne
c) 28.01. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 07.01. - „Alan Aleksander Milne (1882-1956) – spotkanie z Kubusiem
Puchatkiem” – czytanie oraz ilustrowanie bajki w 55 rocznicę śmierci
pisarza
b) 12.01. - „Agatha Christie (1891-1976) - mistrzyni powieści kryminalnej” –
wystawka z okazji 35 rocznicy śmierci angielskiej pisarki
c) 14.01. - „Laurki dla Babci i Dziadka” – zajęcia plastyczne
d) 21.01 - Spotkanie DKK dla dzieci
e) 25.01 - Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia w Mamliczu

a) 12.01. - zajęcia plastyczne „Z zimą wokoło jest wesoło- papierowe cudeńka”
b) 21.01. – „Dzień Babci i Dziadka- kwiaty z papieru” -zajęcia plastyczne

LUTY
1. Ferie zimowe (31.01.- 11.02.)
2. 105 rocznica urodzin Jadwigi Korczakowskiej (6.02.)
3. 130 rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego (9.02.)
3. Walentynki (14.01.)
4. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02.)
5. 70 rocznica śmierci Emila Zegadłowicza (24.02.)

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.02. - „Język otwiera drzwi”- wystawka publikacji
b) 02.02. – Spotkanie DKK
c) 09.02. – Z cyklu „Dla zdrowia i urody” spotkanie z lekarzem Anną
Gaczkowską-Wollandt
d) 14.02. - „Literatura a miłość - Dzień Zakochanych” - wystawka książek
e) 16.02. – Wernisaż prac przedszkolaków z Przedszkola nr 3 w Barcinie
f) 24.02. - „Prozaik i poeta Emil Zegadłowicz” – wystawka twórczości

2.Oddział dla dzieci :
a) W okresie ferii zimowych w każdy wtorek i piątek od 11:00 do 14:00 zajęcia
dla dzieci pod wspólnym hasłem : „Hiszpania-gaje oliwne i pomarańczowe
w rytmie flamenco” :
- 1.02. – „Poranek literacki z Mateuszkiem Elwiry Lindo” oraz zajęcia
plastyczne
- 4.02. – „CUDA INTERNETU” – poszukiwanie informacji o Hiszpanii
oraz „Poznaj Hiszpanię od podszewki” – spotkanie z Panią Grażyną
Konarzewską
- 8.02. – „FERYJNA WIZYTÓWKA”- zajęcia plastyczne z Panią Jadwigą
Dziurgiela
-11.02. – „Każdy tańczyć może w rytmach flamenco” – festyn integracyjny
w ŚDŚ popisy taneczne w stylu hiszpańskim
b) 02.02. - Z okazji 105 rocznicy urodzin J. Korczakowskiej – głośne czytanie
i ilustrowanie utworów autorki
c) 12.02. – Spotkanie DKK
d) 25.02. - Pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” zostaną
przeprowadzone zajęcia z młodymi czytelnikami w formie gier
i konkursów ortograficznych oraz poprawnej polszczyzny

Filia nr 1 Barcin
a)Ferie zimowe (31.01-11.02)
Hiszpania-Gaje oliwne i pomarańczowe w rytmie flamenko
02.02. (środa) – „Tam ,gdzie mieszka hiszpańska dusza” – wyszukiwanie informacji o Hiszpanii, gry i zabawy
04.02. (piątek) – „Oliwki i pomarańcze” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. J. Dziurgiela
09.02. (środa) – „Maluję jak Pablo Picasso”- warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. G. Konarzewskiej
11.02. (piątek) –festyn integracyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Barcinie
b) 14.02. - „Dwa serduszka” – warsztaty plastyczne – robótki ręczne
c) 25.02. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 01., 04.,08.,11.02. - od godz. 11:00 do 13:00 zajęcia dla dzieci pod
wspólnym hasłem „Hiszpania-gaje oliwne i pomarańczowe w rytmie
flamenco” :
- 1.02. -„Poznajemy Hiszpanię” – pogadanka o zwyczajach i obyczajach
Hiszpanii
- 4.02. -„Hiszpańskie zabawy ruchowe”
- 8.02. - „Czytanie oraz ilustrowanie baśni hiszpańskich” ,
- 11.02. - „Z Hiszpanią za pan brat” – rozwiązywanie krzyżówki

b) 09.02. - „Fiodor Dostojewski (1821-1881) – życie i twórczość” – wystawka
w 130 rocznicę śmierci rosyjskiego pisarza
c) 18.02. - „Maski karnawałowe” – zajęcia plastyczne
d) 22.02.- Spotkanie DKK dla dorosłych
e) 25.02. - Spotkanie DKK dla dzieci (25.02.)

Filia w Mamliczu
a) 01.02.- 11.02. – Zajęcia dla dzieci odbywać się będą raz w tygodniu pod
hasłem „Hiszpania-Gaje oliwne i pomarańczowe w rytmie flamenco”
b) 14.02. - Konkurs plastyczny- „Serduszka walentynkowe”
c) 23.02. - Konkurs plastyczny- „Zima, bałwanki, śnieg i sanki”

MARZEC
1. Międzynarodowy Dzień Pisarzy –3.03.
1. 110 rocznica urodzin Juliana Przybosia – 5.03.
4. Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8.03.
2. 210 rocznica śmierci Ignacego Krasickiego – 14.03.
7. Światowy Dzień Poezji – 21.03.
5. 130 rocznica urodzin Rogera Martina du Gard – 23.03.
9. Międzynarodowy Dzień Teatru – 27.03.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 02.03. – Spotkanie DKK
b) 05.03. - „ Poezja Juliana Przybosia” - wystawka publikacji
c) 14.03. - „ Książę poetów polskich Ignacy Krasicki” wystawka publikacji
poświęconych Ignacemu Krasickiemu
d) 16.03. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż prac uczniów
Gimnazjum nr 1 w Barcinie
e) 23.03. - „Pisarz francuski Roger Martin du Gard” – wystawka książek
f) 23.03. – Z okazji Światowego Dnia Poezji VII edycja „Bibliotecznych
spotkań z poezją” - spotkanie autorskie z poetą Krzysztoferm
Bieńkowskim
g) 30.03. – Spotkanie z modystką z cyklu „Dla zdrowia i urody”

2.Oddział dla dzieci :
a) 04.03. -”Międzynarodowy Dzień Pisarzy” – wystawka oraz dyskusja na temat
najwybitniejszych pisarzy, którzy tworzyli książki dla najmłodszych
czytelników
b) 05.03. – Spotkanie DKK
c) 11.03. - „Kobiety dla dzieci” – wystawka twórczości znanych autorek
piszących dla dzieci i młodzieży, a także pogadanka na temat autorek
naszych ulubionych książek
d) 18.03. - Głośne czytanie „Bajek” Krasickiego z podziałem na role.

Filia nr 1 Barcin\

a) 01.03. - „ Julian Przyboś” – wystawa twórczości poety
b) 14.03. – „W świecie bajek Krasickiego” – warsztaty plastyczne
c) 21.03. - „Aktor w teatrze” – wystawa przedstawiająca postacie z teatru
d) 25.03. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 01.03. - Ignacy Krasicki (1735-1801) - czytanie bajek w 210 rocznicę śmierci
poety – zajęcia literackie
b) 18.03. - „Wiosenne kwiaty” – zajęcia plastyczne
c) 22.03. – Z okazji Światowego Dnia Poezji „Wieczór poezji kresów
wschodnich”
d) 24.03. - „Twarze scen polskich” – wystawka z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru
e) 25.03. - Spotkanie DKK dla dzieci
f) 29.03. - Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia w Mamliczu
a) 04.03. - Konkurs ortograficzny i poprawnej polszczyzny dla dzieci klas IV-VI
b)18.03. - Głośne czytanie baśni Andersena z podziałem na role.

KWIECIEŃ
1. Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci – 2.04.
2. 20 rocznica śmierci Grahama Greene – 3.04.
3. 105 rocznica śmierci Samuela Becketta – 13.04.
4. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13.04.
5. Dzień Ziemi -22.04.
6. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 23.04.
7. 395 rocznicy śmierci Williama Szekspira - 23.04.
8. Wielkanoc – 24.i 25.04.
9. 280 rocznica śmierci Daniela Defoe -27.04.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.04. - wystawka książek pn. „ Henry Grahama Greene - 20 rocznica
śmierci”
b) 06.04. – Spotkanie DKK
c) 07.04. – X edycja Gminnego Konkursu Historycznego wiedzy o gminie
z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto –
moja mała Ojczyzna”
d) 13.04. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” uroczyste otwarcie wystawy
„Wielkanocne ozdoby” prace mieszkańców DPS w Barcinie.
e) 13.04. - „ Irlandzki noblista - Samuel Beckett” – wystawka poświęcona
życiu i twórczości.
f) 15.04. - „Wielkanocne tradycje” – wystawka publikacji w holu biblioteki
g) 27.04. – Z cyklu „Dla każdego coś dobrego” spotkanie z członkami Koła
Wędkarskiego w Barcinie połączone z prezentacją literatury
z dziedziny wędkarstwa.
Planuje się również ogłoszenie konkursu pn.”Moja Rodzina – drzewo genealogiczne” oraz przeprowadzenie warsztatów genealogicznych przez dr Katarzynę Podczaską.

2.Oddział dla dzieci :
a) 04.04. - „Jak zachęcić dziecko czytać” – wystawka nowości wydawniczych
literatury pięknej dla dzieci
b) 09.04. – Spotkanie DKK
c) 15.04. - „Międzynarodowy Dzień Ziemi” – pogadanka na temat literatury
popularno – naukowej związanej z ochroną naszej planety.
Zapoznanie młodzieży ze sposobami szukania informacji na temat
ochrony środowiska.
d) 29.04. - „Książka chce być szanowana” – wystawka zniszczonych książek,
oraz życzenia książki.Pogadanka w czasie piątkowych zajęć
z dziećmi na temat „Jak należy korzystać z książek, aby służyły nam
jak najdłużej?”

Filia nr 1 Barcin
a) 04.04. i 15.04. - „Palmy i pisanki wielkanocne” – zajęcia plastyczne
b) 27.04. - „Pozdrowienia z Karaibów” – konkurs rysunkowy
c) 29.04. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 01.04. – „Wymarzona podróż z Robinsonem Crusoe” – pogadanka połączona
z zajęciami plastycznymi z okazji 280 rocznicy śmierci Daniela
Defoe
b) 15.04. - „Kolorowe pisanki” – zajęcia plastyczne
c) 19.04. „William Szekspir (1564-1616) – życie i twórczość” – wystawka
z okazji 395 rocznicy śmierci
d) 26.04. - Spotkanie DKK dla dorosłych
e) 29.04. - Spotkanie DKK dla dzieci

Filia w Mamliczu
a) 20.04. -„Po wierszyki do Brzechwy”- czytanie wierszy połączone
z konkursem plastycznym.


MAJ
1. Święto Konstytucji 3 Maja
2. 20 rocznica śmierci Jerzego Kosińskiego – 03.05.
3. 165 rocznica urodzin i 95 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza - 07.05.
4. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8.05.
5. Tydzień Bibliotek 8-15.05.
6. 40 rocznica śmierci Rafała Wojaczka – 11.05.
7. 120 rocznica urodzin Michaiła Bułhakowa – 15.05.
8. Dzień Matki – 26.05.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
„Drzwi Otwarte w bibliotekach” – przez cały miesiąc maj spotkania
z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i gimnazjum – wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne wg ustalonego z placówkami oświatowymi harmonogramu połączone z akcją „Czytamy z mieszkańcami”.
a) 04.05. – Spotkanie DKK
b) 07.05. - „Powieściopisarz i nowelista - Henryk Sienkiewicz” – wystawka
w holu biblioteki oraz konkurs-quiz ogłoszony na stronie DKK
biblioteki
c) 10.05. - „ Poeta wyklęty” - Rafał Wojaczek” – wystawka
d) 10.05. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż malarstwa P. Marty
Wilk-Wierzbińskiej
e) 11.05. - Z okazji Roku Miłosza spektakl poetycki „Urojenie” w wykonaniu
aktorów sceny bydgoskiej Eugeniusza Rzyskiego i Wandy Rzyskiej
f) 12.05. – Gminny Dzień Bibliotekarza – spotkanie pracowników i emerytów
oraz członków Koła SBP w Barcinie
g) 18.05. – Spotkanie z fryzjerką z cyklu „Dla zdrowia i urody”
h) 26.05. - „Pisarze dla mam” – prezentacja literatury.

2.Oddział dla dzieci :
a) 02.05. - W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wystawka
tematyczna
b) 14.05. – Spotkanie DKK
c) 27.05. -”Dla mojej Mamy - postać mamy w naszych ulubionych bajkach”–
zajęcia plastyczne.
Planowane jest także spotkanie z pisarzem dla dzieci P. Drabikiem.

Filia nr 1 Barcin
a) 8.05.- 15.05. – Tydzień Bibliotek –lekcje biblioteczne oraz przyjmowanie
wycieczek ze szkoły i przedszkola:
- dla najmłodszych – bajki wydawane na płytach CD tzw.
„Książka mówiona” z cyklu „Spotkania z klasyką dziecięcą”
- dla uczniów szkół podstawowych :
klasy 1-3 – bajki wydawane na płytach CD tzw. „Książka
mówiona” z cyklu „Spotkania z klasyką dziecięcą”
klasy 4-6 – spotkania z poezją p. J. Stróżykiewicz
b) 16.05. – „Michił Afanasjewicz Bułhakow” – przegląd twórczości w formie
wystawki
c) 20.05. – „Niespodzianka dla Dobrej Wróżki” – zajęcia plastyczne
d) 27.05. - Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 02.05. - „Spuścizna literacka Jerzego Kosińskiego (1933-1991)” – wystawka
w 20 rocznicę śmierci
b) 06.05. - „Henryk Sienkiewicz (1846-1916)” – konkurs czytelniczy z okazji
165 rocznicy urodzin pisarza
c) 08.05.-15.05. – Tydzień Bibliotek – spotkania z przedszkolakami i uczniami
szkół – wycieczki i lekcje biblioteczne.
d) 20.05. - „Portret Mamy” – zajęcia z papieroplastyki
e) 20.05. – Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
f) 27.05. - Spotkanie DKK dla dzieci
g) 31.05. - Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia w Mamliczu
a) 13.05. -„Cała Polska czyta dzieciom”- głośne czytanie „Kubusia Puchatka”
b) 20.05. - „Dzień Mamy” - konkurs plastyczny laurki dla mamy.

CZERWIEC
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1.06.
2. Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 5.06.
3. 170 rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej – 6.06.
4. 390 rocznica urodzin Jean de la Fontanie – 17.06.
5. Światowy Muzyki – 21.06.
6. 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza – 30.06.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.06. - „ O dzieciach w literaturze” - Międzynarodowy Dzień Dziecka
wystawka w holu biblioteki
b) 08.06. – Spotkanie DKK
c) 15.06. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” – wernisaż wystawy „Artyści z
Klubu Seniora Wrzos w Barcinie”
d) 21.06. - „ Muzyka w literaturze” – prezentacja publikacji w formie wystawki.
e) 29.06. – Z cyklu „Dla zdrowia i urody” – „Nordic walking – lecznicy
marsz” – spotkanie z instruktorem.
f) 30.06. - „100 rocznica urodzin Czesława Miłosza” – wystawa w holu
biblioteki
2.Oddział dla dzieci :
a) 03.06. - „Międzynarodowy Dzień Dziecka” – gry i zabawy dla dzieci –
b) 10.06. - „Ekologia – moda XXI wieku?!?” – zgaduj zgadula, gry, zabawy,
łamigłówki
c) 11.06. – Spotkanie DKK
d) 30.06. - wystawka prezentująca twórczość Czesława Miłosza – próba
zainteresowania młodzieży jego twórczością.
Planuje się także występ teatrzyku dla uczestników konkursu „Rodzinne czytanie”
w BPMiG oraz filii w Piechcinie.

Filia nr 1 Barcin
a) 01.06. - „Radość i zabawa” –Gry i zabawy
b) 06.06. - „ElizaOrzeszkowa” – wystawka twórczości
c) 17.06. – Spotkanie DKK
d) 24.06. - „Lato,lato...” – konkurs rysunkowy
f) 30.06. - „CzesławMiłosz” wystawka twórczości

Filia w Piechcinie
a) 03.06. - „Na wesoło” – gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka (03.06.)
b) 17.06. – „Jean de la Fontaine– ilustrowanie bajek poety” – zajęcia plastyczne c) 24.06. - Spotkanie DKK dla dzieci
d) 27.06. -„Poezja Czesława Miłosza (1911-2004) w 100 rocznicę urodzin
laureata Literackiej Nagrody Nobla” – wystawka
f) 28.06. - Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia w Mamliczu
a) 01.06. – Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka gry i zabawy ruchowe
oraz konkurs układania puzzli.

LIPIEC
1. Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży
2. 50 rocznica śmierci Ernesta Hemingway’a – 02.07
3. Dzień Dziennikarza – 02.07.
4. 45 rocznica śmierci Jana Brzechwy – 02.07.
3. 140 rocznica urodzin Mrcela Prousta – 10.07.
4. 20 rocznica śmierci Isaaca Bashevisa Singera – 24.07.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.07. - „ Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać"- wystawka poświęcona Ernestowi Hemingway’owi w 50 rocznicę śmierci
b) 05.07. – Spotkanie DKK
c) 10.07. -„Marcel Proust i jego świat”- wystawka publikacji
d)13.07. – Z cyklu „Hobbyści w bibliotece” – wystawa kapeluszy ze zbiorów P.Jadwigi Stróżykiewicz
e) 24.07. - „Isaac Bashevis Singer pisarz polsko-amerykańsko-żydowski” – wystawka książek
2.Oddział dla dzieci :
a) 1.07.- 28.08. – „Wakacje z biblioteką – bawimy się wesoło”– cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży, organizowanych przez wszystkie placówki biblioteczne działające na terenie gminy wg odrębnego planu
b) 04.07. - „Dzień Dziennikarza” – wystawka czasopism dla dzieci i młodzieży.
c) 05.07. - „Poznaj Jana Brzechwę” – wystawka jego twórczości.

Filia nr 1 Barcin
a) zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży wg odrębnego planu

Filia w Piechcinie
a) zajęcia wakacyjne dla dzieci wg odrębnego planu.

Filia w Mamliczu
a) 06.07. - „Na wszystko jest przysłowie”- konkurs ze znajomości przysłów
b) 13.07. - Orgiami- zajęcia plastyczne
c) 20.07. - Gry i zabawy stolikowe, zgaduj zgadula: jaka to roślina, jaki to ptak
d) 27.07. - Zajęcia hafciarskie z p.Urszulą Łożyńską

SIERPIEŃ
1. 90 rocznica urodzin Romana Bratnego – 05.08.
2. 90 rocznica śmierci A.A.Błoka – 07.08.
3. 120 rocznica urodzin Gustawa Morcinka – 25.08.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 05.08. - „Powieści o walce i powojennych losach pokolenia Romana Bratnego” wystawka publikacji z okazji 90 rocznicy urodzin
b) 07.08. - „Aleksander Aleksandrowicz Błok - rosyjski poeta, symbolista i dramaturg” – wystawka
c) 10.08. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” wernisaż wystawy haftu krzyżykowego P. Ilony Świerczyńska
d) 25.08 . - „Gustaw Morcinek pisarz związany ze Śląskiem” – wystawka
2.Oddział dla dzieci :
a) zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu

Filia nr 1 Barcin
a) zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu

Filia w Piechcinie
a) zajęcia wakacyjne dla dzieci wg odrębnego planu

Filia w Mamliczu
a) 26.08. -Zakończenie wakacji letnich: loteria fantowa

WRZESIEŃ
1. Światowy Dzień Pokoju – 1.09.
2. 95 rocznica urodzin Czesława Janczarskiego – 02.09.
3. Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa – 08.09.
4. 190 rocznica śmierci Franciszka Zabłockiego -10.09.
5. 90 rocznica urodzin Stanisława Lema – 12.09.
6. 25 rocznica śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny – 23.09.
7. 190 rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida – 24.09.
8. 20 rocznica śmierci Jerzego Afanasjewa – 26.09.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 07.09. – Spotkanie DKK
b) 10.09. - „Komediopisarz i poeta Franciszek Zabłocki” – wystawka
c) 14.09. – wystawka prac dzieci biorących udział zajęciach wakacyjnych
d) 21.09. – Z cyklu „Dla zdrowia i urody” spotkanie z psychologiem
e) 24.09. - „Cyprian Kamil Norwid poeta – myśliciel , poeta - filozof” – wystawka
f) 26.09. - „Jerzy Afanasjew - 20 rocznica śmierci”- wystawka Planuje się także spotkanie autorskie z pisarką dla dorosłych i młodzieży P. Ewą Nowak.
2.Oddział dla dzieci :
a) 02.09. - „Pokój na Ziemi” – moja wizja świata żyjącego w zgodzie – konkurs
rysunkowy zorganizowany dla aktywu bibliotecznego
b) 09.09. -„Skąd się wziął Miś Uszatek?”– zgadywanki, łamigłówki i krzyżówki
c) 10.09. – Spotkanie DKK
d) 16.09. -„Skąd się wzięło pismo?”– wystawka historyczna oraz zilustrowanie własnej bajki na ten temat podczas piątkowych zajęć.
e) 28.09. – Spotkanie z teatrzykiem – uczestnicy konkursu „Rodzinne czytanie”

Filia nr 1 Barcin
a) 02.09. - „Jak Wojtek został strażakiem” – Konkurs rysunkowy
b) 21.09. - ”Cyprian Kamil Norwid”- przegląd twórczości w formie wystawki
c) 23.09. -„PANI JESIEŃ” - zajęcia plastyczne
d) 30.09. - Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 09.09. - „Zielnik” – zajęcia plastyczne
b).12.09. - „Stanisław Lem – twórca polskiej powieści fantastycznej” –  wystawka książek w 90 rocznicę urodzin
c) 23.09. - Królestwo wierszy i baśni Ewy Szelburg-Zarembiny – zajęcia literackie i spotkanie DKK dla dzieci
d) 27.09. - Spotkanie DKK dla dorosłych
Filia w Mamlicz
a) 09.09. – Konkurs „Spotkanie z Misiem Usztkiem” – poświęcony twórczości Czesława Janczarskiego
b) 23.09. – Zajęcia z papieroplasyki


PAŹDZIERNIK
1. 270 rocznica urodzin Franciszka Karpińskiego - 04.10.
2. Międzynarodowy Dzień Zwierząt – 04.10.
3. 90 rocznica urodzin Tadeusza Różewicza – 8.10.
4. Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.
5. 65 rocznica urodzin Elfriede Jelinek – 17.10.
4. Światowy Dzień Informacji -23.10.
5. 165 rocznica urodzin Edmondo de Amicisa – 31.10.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 04.10. - „ Poeta sentymentalny - Franciszek Karpiński” – wystawka
b) 05.09. – Spotkanie DKK
c) 07.10. - „Tadeusz Różewicz współczesny polski poeta, dramaturg...”- wystawka
d) 12.10. – wystawa malarstwa Lucyny Fic
e) 19. i 20. 10. – III Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej spotkanie autorskie z  P. Mirosławem Binkowskim – autorem „Mojego słownika Gwary Pałuckiej”
f) 26.09. – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” – „Jak dbać o włosy”
2.Oddział dla dzieci :
a) 08.10. – Spotkanie DKK
b) 14.10. - „Jaka powinna być szkoła w XXI wieku?” – pogadanka i zajęcia plastyczne, a następnie wystawa prac
c) 21.10. - „Światowy Dzień Informacji”– pogadanka na temat, w jaki sposób możemy pozyskiwać informacje z różnych źródeł
d) 28.10. - Wspomnienie o autorze powieści „Serce” – wystawka tematyczna.

Filia nr 1 Barcin
a) 03.10. -„O zwierzętach słów kilka” – konkurs rysunkowy
b) 07.10. – „Tadeusz Różewicz’ – przegląd twórczości w formie wystawki
c) 17.10. – „Elfriede Jelinek” – przegląd twórczości w formie wystawki
d) 21.10. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 07.10. - „Uroki jesieni” – zajęcia plastyczne
b).07.10. - „Dramatopisarstwo Tadeusza Różewicza” – wystawka książek  z okazji 90 rocznicy urodzin pisarza
c) 21.10. - „Jesienne kartki” – zajęcia plastyczne
d) 25.10. - Spotkanie DKK dla dorosłych (25.09.)
e) 28.10. - Spotkanie DKK dla dzieci (28.10.)


Filia w Mamlicz
a) 05.10. - Konkurs pięknego czytania pt. „Czytamy ze zrozumieniem”
b) 19.10. - Zajęcia plastyczne orgiami i jesienne kwiaty z papieru

LISTOPAD
1. Święto Zmarłych – 01.11.
2. 40 rocznica śmierci Janiny Porazińskiej – 03.11.
3. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.
4. 110 rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego – 11.11
5. 120 rocznica urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – 24.11.
6. Andrzejki – 30.11.


BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.11. - „Oni już odeszli ….” wystawka poświęcona znanym postaciom kultury polskiej
b) 09.11. – Spotkanie DKK
c) 10.11. - „ Psychologiczna analiza postaci w prozie Fiodora Dostojewskiego” - wystawka
d) 16.11. – Z cyklu „Artyści gminy prezentują” – wernisaż wystawy prac Ewy Drążczyk – „Wiklinowe wyplatanki”
e) 24.11. „Maria Pawlikowska Jasnorzewska poetka miłości pełnej zaklęć i zauroczeń, magicznej...” - wystawka

2.Oddział dla dzieci :
a) 04.11. - „Szewczyk Dratewka – znasz go czy nie?” - głośne czytanie, zajęcia plastyczne.
b) 10.11. - Święto Niepodległości – wystawka tematyczna.
c) 19.11. – Spotkanie DKK
d) 23.11. – Podsumowanie konkursu „Rodzinne czytanie” – spotkanie z Wiolettą Piasecką
e) 25.11. - „Wieczór Andrzejkowy” – spotkanie z aktywem bibliotecznym w wieczór pełen wróżb oraz zapoznanie z dawnymi tradycjami wróżenia

Filia nr 1 Barcin
a) 04.11. – „Kozucha Kłamczucha”-konkurs ładnegoczytania
b) 10.11. - „Narodowe Święto Niepodległości’ – pogadanka i wystawka książek
c) 14.11. – „Fiodor Dostojewski ” – wystawa twórczości
d) 25.11. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 04.11. - Janina Porazińska (1888-1971) – czytanie oraz ilustrowanie utworów autorki w 40 rocznicę śmierci
b)10.11. - „Gdy przyszła wolność” – wystawka książek z okazji Święta Niepodległości
c) 18.11. - „Zakładki do książek” – zajęcia plastyczne
d) 25.11. - Spotkanie DKK dla dzieci
e) 29.11. - Spotkanie DKK dla dorosłych

Filia w Mamliczu
a) 03.11. - wystawa książek pt.„Życie i twórczość Janiny Porazińskiej”
b) 25.11. -Konkurs recytatorski- wiersze Czesława Miłosza

GRUDZIEŃ
1. 110 rocznica urodzin Walta Disney’a – 05.12.
2. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 10.12.
3. 190 rocznicę urodzin Gustawa Flauberta -12.12.
4. 80 rocznica urodzin Krystyny Boglar – 17.12.
5. 90 rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej – 17.12.

BPMiG Barcin
1. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych :
a) 01.12. – Warsztaty plastyczne – dekoracje na Boże Narodzenie
b) 07.12. – Spotkanie DKK dla dorosłych
c) 12.12. - „Gustaw Flaubert przedstawiciel realizmu francuskiego” – wystawka
d) 17.12. - „Ponadczasowość przesłania , tematy tabu …. w twórczości Gabrieli Zapolskiej” - wystawka
e) 20.12. - „Polska Wigilia Bożego Narodzenia" – wystawka oraz spotkanie
wigilijne.

2.Oddział dla dzieci :
a) 05.12. – Ilustrujemy bajki Disney’a – konkurs rysunkowy
b) 10.12. – Spotkanie DKK
c) 12.12. –Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - pogadanka
d) 17.12. – „Krystyna Boglar i jej książki”

Filia nr 1 Barcin
a) 02.12. - „Ozdoba choinkowa” – warsztaty plastyczne
b) 09.12. - „Krystyna Boglar” – przegląd twórczości w formie wystawki
c) 29.12. – Spotkanie DKK

Filia w Piechcinie
a) 09.12. - „Opowiadania wigilijne” – konkurs czytelniczy połączony z ilustrowaniem opowiadań
b) 12.12. - „Gustaw Flaubert (1821-1880) – przedstawiciel realizmu” – wystawka w 190 rocznicę urodzin francuskiego powieściopisarza
c) 16.12. - „Ozdoby choinkowe” – zajęcia plastyczne
d) 27.12. - Spotkanie DKK dla dorosłych
e) 30.12. - Spotkanie DKK dla dzieci

Filia w Mamliczu
a) 02.12. - Zajęcia plastyczne- cuda z modeliny
b) 14.12. - Papierowe rozmaitości- stroiki bożonarodzeniowe

8. Kadry biblioteczne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r. w placówkach bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin przedstawia się następująco :
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
1. Pracownicy merytoryczni :
1 etat - dyr. BPMiG
1 etat - kier. Oddziału dla dzieci
1 etat - prac. Oddziału dla dzieci
1 etat - prac. działu gromadzenia i opracowań zbiorów
1 etat - prac. wypożyczalni i czytelni dla dorosłych
1 etat - prac. wypożyczalni i czytelni dla dorosłych.
2. Pracownicy administracji i obsługi:
0,5 etatu – główna księgowa
0,5 etatu - informatyk
1etat –pracownik gospodarczy.

Filia nr 1 Barcin
1 etat - prac. filii
1/4 etatu - sprzątaczka

Filia w Piechcinie
1. Pracownicy merytoryczni :
1 etat - kierownik filii
1 etat– prac. czytelni
2. Pracownik obsługi :
1 etat –pracownik gospodarczy


Filia w Mamliczu
0,6 etatu - prac. filii
1/8 etatu - sprzątaczka
11. Wiśniewska Bożena – 12.07.-28.07.

9. Doskonalenie zawodowe.

Pracownicy wszystkich bibliotek działających na terenie naszej gminy spotykać się będą raz w miesiącu - ostatni czwartek i dyskutować będą o aktualnych problemach placówek.
Pracownicy uczestniczyć również będą w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie.
W styczniu BPMiG złoży wniosek aplikacyjny do Programu Rozwoju Bibliotek.

10. Inne zadania i zamierzenia.

Biblioteki kontynuować będą nawiązaną już wcześniej współpracę
z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi działającymi na terenie gminy.
Działać będą Dyskusyjne Kluby Książek, których praca propagowana będzie na utworzonej stronie – forum.
Projekt DKK Instytutu Książki wspierany przez MKiDN wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu
Czytamy!”, którego celem jest wykreowanie mody na czytanie.
W 2011 r. planuje się otwarcie DKK dla dzieci w Filii w Mamliczu.
Propagować będziemy posiadane zbiory i pracę upowszechnieniową w Telewizji Lokalnej , na łamach prasy regionalnej oraz na stronie internetowej biblioteki.
Starać się będziemy dostosować swoje zbiory do wymagań czytelników. Kształtować biblioteki tak, aby stały się lokalnym centrum kultury, ośrodkiem
informacji lokalnej .
Uczestniczyć będziemy w konkursach dostępnych dla instytucji kultury, by pozyskać środki finansowe zewnętrzne.
Wielkim problemem Biblioteki jest ciasnota lokalowa. Dotyczy to przede
wszystkim pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę główną przy ul.Lotników13 oraz Filię nr 1 w Barcinie. Odczuwa się dotkliwie brak osobnych czytelni zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
W bibliotece na „starówce” prowadzona jest bogata działalność upowszechnieniowa, przede wszystkim z dziećmi i pomieszczenie zajmowane przez placówkę jest za małe.

Dyrektor BPMiG w Barcinie

Grażyna Szafraniak
Barcin, dnia 20.12..2010 r.Opublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Leszek Posadzy
Dokument z dnia: 15.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 140