RSS
A A A K
SmodBIP

Plany pracy na 2012 rok

 Plany pracy
Bibliotek Publicznych na terenie miasta i gminy Barcin
na 2012 rok
=========================================================

1. Kierunki działania i najważniejsze zadania.

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania, które będą realizowane w 2012 roku przez Biblioteki działające na terenie miasta i gminy Barcin, to :
1. Upowszechnianie czytelnictwa w środowisku lokalnym.
2. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej.
3. Poszerzanie i odnawianie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem
zapotrzebowania czytelników .
4. Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych bibliotek i ich bazy
materialnej. Wystąpienie z wnioskiem do Programu MKiDN „Infrastruktura
bibliotek . Biblioteka+” celem zdobycia funduszy na budowę budynku biblioteki
głównej.
5. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli,
znajdującymi się na terenie Gminy Barcin. Zacieśnianie współpracy z
placówkami kulturalno-oświatowymi i bibliotekami szkolnymi, w zakresie
przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
6. Stworzenie przestrzeni bibliotecznej przyjaznej małym dzieciom – „Kąciki
małego czytelnika, wydzielenie lektur dla najmłodszych oraz kącików
z książkami edukacyjnymi dla młodych rodziców.
7. Uwzględnianie przez bibliotekarzy w ich działalności potrzeb osób starszych,
niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski – usługa „Książka na telefon”.
8. Kontynuowanie polityki współpracy ze stowarzyszeniami poprzez udostępnia –
nie zasobów bibliotek i włączanie się do wspólnych działań na rzecz
społeczności lokalnych.
9. Rozszerzanie prac na rzecz upowszechnienia literatury popularno-naukowej
oraz literatury pięknej o wysokich walorach artystycznych we wszystkich
środowiskach czytelniczych.
10. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych,
dokumentacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Kontynuowanie budowy
katalogu cyfrowego.
11.Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych np. „Cała Polska czyta
dzieciom” formą „Czytamy z mieszkańcami”.
12.Popularyzacja rocznic literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych,
regionalnych środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań,
lekcji bibliotecznych, przeglądów książkowych, wystaw i innych form.
13.Prowadzone będzie systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe
pracowników bibliotek - uczestniczenie w szkoleniach Programu Rozwoju
Bibliotek.
14. Przygotowanie Strategii Rozwoju BPMiG w Barcinie.
15 . Zapewnić zbiorom bibliotecznym należytą ochronę i konserwację.
16 Kontynuować będziemy działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Ponadto planuje się:
- kontynuować dotychczasową prenumeratę czasopism i gazet zgodnie
z zapotrzebowaniem czytelników;
- przeprowadzić selekcję książek zaczytanych i zdezaktualizowanych;
- sprawować opiekę merytoryczną nad filiami;
- dbać o mienie bibliotek – szczególnie o księgozbiór, likwidując zadłużenia
czytelników.

2. Plan społeczno-gospodarczy i budżet

2.1. Biblioteki i filie biblioteczne (liczba placówek) - 4
Liczba etatów (prac. pełnozatrudnieni) – 11

2.2. Budżet Bibliotek Publicznych na 2012 rok

Biblioteka w 2012 r. pracować będzie w oparciu o dotację podmiotową przyznawaną przez Radę Miejską w Barcinie oraz dotację przedmiotową na budowę biblioteki.
Aplikować będziemy również o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek oraz na zakup zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwać sponsorów na prowadzenie zajęć wakacyjnych w bibliotekach.

3. Sieć placówek bibliotecznych (na dzień 31.12.2011 r.)

3.1. Stan wyjściowy sieci

Stan sieci placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin na dzień
31.12.2010r. przedstawiał się następująco:

1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego
88-190 Barcin ul. Lotników 13

2) Oddział dla dzieci przy BPMiG Barcin - 88-190 Barcin ul. Lotników 13

3) Filia bibl. nr 1 Barcin - 88-190 Barcin ul. Kościelna 15

4) Filia biblioteczna w Piechcinie - 88-191 Piechcin ul. 11 Listopada 1c

5) Filia bibl. w Mamliczu - 88-191 Mamlicz 72 SP

Punkty biblioteczne

Barcin - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Barcin ul. Polna 30.

3.2. Zmiany ilościowe sieci oraz zmiany organizacyjne.

W 2012 r. nie planuje się zmiany ilościowej i organizacyjnej w sieci bibliotecznej na terenie gminy Barcin.

4. Baza lokalowa i wyposażenie

4.1. Zmiany lokalowe i remonty

Nie są planowane są generalne remonty w placówkach bibliotecznych.
W 2012 roku planuje się rozpoczęcie budowy biblioteki w Barcinie – pozyskanie środków z Programu Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. W budżecie biblioteki na 2012 r. ujęta jest dotacja przedmiotowa na ten w wysokości 500.000 zł.

4.2. Uzupełnienie i wymiana wyposażenia

Planuje się zakup wyposażenia Kącika Małego Czytelnika w Filii w Mamliczu oraz wykładziny dywanowej do Filii nr 1 w Barcinie.
Wszystkie zakupy dokonywane przez BPMiG w Barcinie odbywać się będą
z zachowaniem procedur gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

4.3. Materiały nietrwałego użytku.

Zakupem oraz podziałem środków czystości, artykułów biurowych
i papierniczych oraz druków bibliotecznych i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych zajmować się będzie pracownik gospodarczy zatrudniony w BPMiG w Barcinie. Zakupy dokonywane będą po złożeniu zapotrzebowania przez poszczególnych pracowników po zaakceptowaniu przez dyrektora i główną księgową.

4.5. Zabezpieczenie ppoż i bhp

W maju 2012 r. przeprowadzony zostanie przegląd sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich bibliotekach.
Kontrolnym badaniom okresowym zostanie poddani pracownicy, którym
kończy się okres zdolności do pracy.

5. Zbiory biblioteczne.

Zakupem nowych książek zajmować się będzie pracownik na stanowisku ds.
gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych.
Przy kupnie nowych pozycji uwzględniane będą zapotrzebowania zgłaszane przez pracowników poszczególnych placówek.
Zostaną także zakupione nowe pozycje do zbiorów specjalnych – książka mówiona dla BPMiG oraz filii w Barcinie i Piechcinie.
Książki kupowane będą zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach posiadanych środków.
Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od
czytelników i instytucji.
Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwróci się na materiały dotyczące naszego regionu.
Prenumerata czasopism i gazet będzie na poziomie roku 2011.
Poza zaprenumerowanymi tytułami biblioteki dysponować będą "Pogłosem Barcina - wydawca MDK, a BPMiG w Barcinie otrzymywanym z WiMBP "Bibliotekarzem Kujawsko-Pomorskim".
Wszystkie placówki prowadzić będą systematyczną akcesję prasy.
Planuje się oprawę kolejnego rocznika gazety regionalnej "Pałuki" oraz kolejnych numerów "Pogłosu Barcina".

5.2. Opracowanie zbiorów

W 2012 r. kontynuowana będzie rozpoczęta w 2002 r. ewidencja zbiorów BPMiG przy pomocy systemu SOWA 2 . Od 2007 r. tworzony jest katalog centralny nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych. Od 2008 r. baza danych zbiorów bibliotecznych jest udostępniana w Internecie.

5.3. Przechowywanie i selekcja zbiorów

Bibliotekarze na bieżąco prowadzić będą ewidencję zakupionych książek w
księgach inwentarzowych księgozbiorów bibliotek. Książki wybrakowane rejestrowane będą w księgach ubytków.
Układ książek na półkach nie ulegnie zmianie.

6. Czytelnictwo i udostępnianie

6.1. Rozwój czytelnictwa

W 2012 roku planuje się utrzymanie czytelnictwa na poziomie roku 2011.
Czynić będziemy starania o pozyskanie nowych czytelników - przede
wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy
nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi z terenu
gminy zapraszając zorganizowane grupy w ramach „Drzwi Otwartych Bibliotek”.
Pozyskiwaniu nowych użytkowników biblioteki służyć będą zajęcia organizowane
przez nasze placówki w czasie całego roku, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz konkurs skierowany do dzieci do 7 roku życia „Rodzinne czytanie-chodź idziemy po bajeczkę”, „Uniwerek Juniora”.
Starać się będziemy pokazać społeczeństwu, że biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można zdobyć potrzebną informację, ale także miejsce, gdzie można przyjemnie spędzić wolny czas – we wszystkich placówkach co najmniej raz w miesiącu organizowana będzie impreza kulturalna.
Mamy nadzieję , że wprowadzona w 2006 r. usługa proponowana przez nasze placówki, tzw. „Książka na telefon”, skierowana do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przyczyni się do tego , iż większa liczba mieszkańców gminy
skorzysta z bogatych zbiorów bibliotecznych.
Swoją pracę upowszechnieniową oraz posiadany księgozbiór prezentować i
propagować będziemy na łamach prasy lokalnej i w programach Telewizji
Lokalnej oraz na utworzonej w 2006 r. stronie internetowej biblioteki oraz stronie
internetowe Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie gminy Barcin . Informacje o działaniach biblioteki na rzecz społeczności lokalnej umieszczać także będziemy na stronie Programu Rozwoju Bibliotek.
Liczymy, iż czynione przez nas zabiegi sprawią , że placówki biblioteczne w 2012 r. zyskają nowych czytelników, sympatyków książki, a biblioteka nowych przyjaciół .

6.2. Udostępnianie zbiorów.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych podobnie jak dotychczas odbywać
się będzie przy wolnym dostępie do półek.
Oprócz książek do domu wypożyczać będziemy również czasopisma i zbiory specjalne – książki mówione.
Wymiana książek w prowadzonym przez BPMiG punktach bibliotecznych odbywać się będzie raz na kwartał.
W 2012 r. ilość udostępienia zbiorów bibliotecznych zarówno na zewnątrz, jak i na miejscu utrzymywać się będzie na poziomie roku 2011.

6.3. Służba informacyjno-bibliograficzna.

Informacji udzielać będziemy w oparciu o posiadany księgozbiór, katalogi i
kartoteki oraz o wiadomości pozyskane z Internetu.
Biblioteka Główna i Filia w Piechcinie posiadają po 5 stanowisk z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy.. Natomiast filie w Barcinie i Mamliczu posiadają po 2 stanowiska z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.

6.4. Organizacja i propaganda usług bibliotecznych

Wszystkie biblioteki posiadają tablice informacyjne o godzinach pracy. Informacja o godzinach pracy placówek bibliotecznych znajduje się także na
stronie internetowej biblioteki.
Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb użytkowników bibliotek.
W soboty dyżur pełnić będzie wypożyczalnia dla dorosłych BPMiG pozostałe
placówki będą nieczynne.

Godziny otwarcia bibliotek.

1) BPMiG Barcin - wypożyczlnia i czytelnia dla dorosłych :
poniedziałek, wtorek, piątek od 11:00 do 18 :00
środa od 10:00 do 15:00
czwartek i sobota od 10:00 do 14:00

2) Oddział dla dzieci przy BPMiG :
poniedziałek, wtorek i piątek od 11:00 do 17:00
środa od 10:00 do 15:00
czwartek od 10:00 do 14:00
w okresie wakacji i ferii szkolnych od 11:00 do 15:00

3) Filia nr 1 Barcin :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

4) Filia w Piechcinie :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
czwartek od 10:00 do 14:00

5) Filia w Mamliczu :
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 12:30 do 16:30
czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

W 2011 roku system ewidencji czytelników i wypożyczeń nie ulegnie zmianie - obowiązywać będzie system krzyżowy.
Jedynie dla czytelników korzystających z usługi „Książka na telefon” prowadzić
się będzie typ rejestracji kieszonkowy.
Do czytelników nie oddających w terminie wypożyczonych książek wysyłane
będą systematycznie upomnienia - raz w miesiącu.

7. Działalność upowszechnieniowa.
Działalność upowszechnieniowa stanowi nieodłączny element pracy wszystkich placówek bibliotecznych. Biblioteki starają się oferować czytelnikom różnorodne formy pracy takie, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Wiele uwagi w pracy upowszechnieniowej poświęca się młodym czytelnikom. W oddziale dla dzieci od lat w każdy piątek prowadzone są zajęcia z dziećmi, które mają za zadanie nie tylko nauczyć młodzież nawyku obcowania ze słowem
pisanym, ale także rozbudzić zdolności manualne - warsztaty plastyczne,
zajęcia plastyczno-literackie. Także w Filii w Piechcinie co dwa tygodnie prowadzone są zajecia kulturalno-edukacyjne dla małych miłośników książki.
W 2012 r. ogłoszona będzie V edycja konkursu „Rodzinne czytanie – chodź idziemy po bajeczkę”, która ma za zadanie zachęcić rodziców do wypożyczania bajek, a przez to nauczyć najmłodszych mieszkańców gminy obcowania ze słowem pisanym, wpajać najmłodszym nawyk czytania. Przygotujemy również specjalna propozycję książek edukacyjnych dla rodziców.
Systematyczne zajęcia z dziećmi prowadzone będą równie z w filiach w Barcinie, i Mamliczu.
W oddziale dla dzieci oraz filiach w Barcinie i Piechcinie od 2011 r. trwa bezpłatny internetowy kurs nauki języka angielskiego FunEnglish skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Biblioteki włączyła się również do akcji promowanej przez Program Rozwoju Bibliotek pod nazwą „Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu”.
W BPMiG i Filii w Piechcinie planujemy kontynuowanie wystaw z cyklu „Artyści Gminy prezentują”, które będą w uroczysty sposób otwierane. Podczas wernisaży zostaną zaprezentowani twórcy.
W celu popularyzacji bogatej kolekcji poradników planuje się zorganizowanie cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dla zdrowia i urody”, tę formę pracy zamierzamy zacząć prowadzić także w filii w Piechcinie.
Planujemy raz w kwartale zorganizowanie spotkań pn. „Obieżyświat” , podczas których spotykać będziemy się z podróżnikami.
Działać także będzie 6 Dyskusyjnych Klubów Książki :
- 3 w BPMiG w Barcinie – dla dorosłych , dla dzieci i młodzieży
- 2 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych i dla dzieci
- 1 w Filii nr 1 w Barcinie – dla młodzieży
Przy Oddziale dla dzieci działać będzie także jedyny w Polsce Fan Klub Dariusza Rekosza – autora książek dla dzieci. Planuje się spotkanie z pisarzem oraz prowadzenie utworzonej w 2011 r, strony internetowej FK Dariusza Rekosza.
O terminach prowadzonych zajęć zainteresowani informowani są przez plakaty
wykonywane przez bibliotekarzy, jak i prasę lokalną oraz na stronie internetowej biblioteki..
W działalności upowszechnieniowej biblioteki uwzględnią rocznice kulturalne, historyczne i państwowe przypadające w 2012 r. oraz obchody Roku Korczaka i Roku Kraszewskiego – wystawy i prezentacje książek.
Planowany harmonogram spotkań bibliotecznych w 2012 r.


STYCZEŃ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 04.01. godz. 16:30– Jasełka przygotowane przez młodzież z Gimnazjum nr 1
w Barcinie pt.”Kolędowa opowieść” pod kierunkiem Pań Marzeny Wolskiej, Agnieszki Korzempa i Magdaleny Forgiel
2. 11.01. godz. 16:30 – wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują” –
prace przedstawiać będzie P.Eulalia Kurek z Barcina. Podczas spotkania nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu całorocznego „Moda na czytanie – Czytelnik
Roku”- czytelnikom wypożyczalni dla dorosłych BPMiG w Barcinie.
3. 18.01. godz. 15:30 – spotkanie DKK dla dorosłych omawiane będą książki „Żar
Sahelu” Agnieszki Podoleckiej oraz „Drzewo sprawiedliwości” Moniki Warneńskiej.
4. 25.01. godz. 16:30 – spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody”z Panią Alicją
Wiczewską pn. „Cukrzyca choroba XXI wieku”. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie literatura na temat leczenia cukrzycy, która znajduje się w zbiorach biblioteki.
II. Oddział dla dzieci
1. 05.01.godz. 14:00 – spotkanie DKK dla dzieci – dyskusja nad książką „Wyprawa kapitana Jana”
2. 13.01. godz. 15:00 - 130 rocznica urodzin A.A .Milne – konkurs rysunkowy
ilustrujący bohaterów „Kubusia Puchatka”
3. 20.01.godz. 15:00 - w 67 rocznicę Wyzwolenia Barcina – pogadanka dla
młodzieży połączona z wystawką tematyczną oraz zajęcia plastyczne – wykonywanie laurek okolicznościowych na Dzień Babci i Dziadka.
4. 27.01.godz. 15:00 - „O Tomku Wilmowskim i jego przygodach” – pogadanka
i wystawka tematyczna o autorze oraz konkurs rysunkowy „Bohaterowie książek Astrid Lindgren”
5. 28.01.godz. 11:00 – Spotkanie Fan Klubu Dariusz Rekosza.

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 18.01. godz. 15:00 – „Kubuś Puchatek” – głośne czytanie i ilustrowanie bajek
A.A. Milne z okazji 130 rocznicy urodzin pisarza dla dzieci
2. 20.01. godz. 15:30 – spotkanie DKK dla młodzieży

IV.Filia Piechcin
1. 09.01-31.01. -Wystawa haftu pani Marii Harwozińskiej
2. 13.01.- „Przygody Alicji w krainie czarów” – zajęcia literackie dla dzieci w
180. rocznicę urodzin Lewisa Carolla (1832-1898), angielskiego pisarza
3. 20.01. - „Portret Babci i Dziadka” – zajęcia plastyczne
4. 27.01. - Spotkanie DKK dla dzieci
5. 31.01. - Spotkanie DKK dla dorosłych

V.Filia Mamlicz
1. 10.01. - " W świecie baśni Andersena" - głośne czytanie
2. 18.01.- Zajęcia plastyczne " Mój dziadek wie wszystko, moja babcia ma złote
serce"- wykonywanie laurek i układanie wierszowanych życzeń.

LUTY
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 01.02. godz. 16:30– Podsumowanie wystawy Filipa Andlera pn.
”O skamieniałościach” spotkanie z historykiem P. Krzysztofem Sobocińskim i młodym hobbystą Filipem Andlerem.
2. 08.02. godz. 16:30 – Spotkanie DKK połączone z promocją książki
Przemysława Pawła Grzybowskiego „Spotkania z Inymi”, spotkanie z autorem oraz ilustratorką książki – mieszkanką Barcina Lucyną Fic .
3. 15..02. godz. 16:30 – wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują” –
prace przedstawiać będzie bednarz P.Marek Krukowski. Spotkanie umili występ Kabaretu „DePeeSik”.
4. 29.02. godz. 16:30 – spotkanie autorskie z pisarką mieszkającą w Szubinie
P. Ireną Dobosiewicz.
II. Oddział dla dzieci
1. 01.02. - Ogłoszenie całorocznych konkursów pn.„Moda na czytanie”
2. 03.02.godz. 14:00 – spotkanie DKK dla dzieci – dyskusja nad książką A. Tyszka
„Świat roi się od Marianów”.
3. FERIE: „Podróże do krajów Europy – przystanek Holandia ; kraj serów, tulipanów i wiatraków
a) 14.02. – wtorek godz. 11:00-13:00 - „Wiatrakowe orgiami” – zajęcia plastyczne prowadzone przez P. Zofię Jesionowską
b) 17.02. – piątek 11:00- 13:00 – „Tulipanowe szaleństwo” – zajęcia plastyczne prowadzone przez P. Jadwigę Dziurgiela
c) godz.20:00 – 6:00 – „Noc w bibliotece” spotkanie z pisarzem dla dzieci i młodzież P. Dariuszem Rekoszem
d) 21.02. – wtorek godz. 11:00-13:00 - „Rowerem dookoła Holandii” – festyn integracyjny w ŚDS w Barcinie oraz spektakl Teatrzyku ART.-RE z Krakowa pt. ”Piękna i Bestia”
e) 24.02. – piątek godz. 11:00-13:00 – „Kto zagadki ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie” – konkurs zagadek i rebusów o Holandii .
III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 14 .02 .– Walentynki - „Dwa serduszka” – warsztaty plastyczne
2. FERIE: „HOLANDIA – Kraj wiatraków, tulipanów i rowerów”
a) 15.02. - (środa) – „Tam,gdzie Haga i Amsterdam” – wyszukiwanie informacji o Holandii - gry i zabawy
b) 17.02. - (piątek) – „Tulipany, tulipany” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem P. J. Dziurgiela
c) 21.02. - (wtorek) –– „Rowerem dookoła Holandii” – festyn integracyjny w ŚDS w Barcinie
d) 24.02. - (piątek) „Pozdrowienia z Niderlandów”- warsztaty plastyczne pod kierunkiem Pani G. Konarzewskiej
3. 24.02. - Spotkanie DKK nr 27 – omawiana będzie książka „Zabawki diabła” - polskiej autorki Anny Kańtoch

IV.Filia Piechcin
1. 01.02.- 29.02. - „Igłą malowane” – wystawa prac pana Henryka Dembskiego
2. FERIE : Wędrówki po krajach Unii Europejskiej. Przystanek Holandia
a) 14.02. – (wtorek) - „Podróż do Holandii, kraju tulipanów i wiatraków”– pogadanka wzbogacona pokazem multimedialnym; holenderskie zabawy ruchowe; czytanie oraz ilustrowanie opowiadań holenderskich
b) 17.02. – (piątek) -„Malować jak Vincent van Gogh” – pogadanka na temat artysty; zajęcia plastyczne
c) 21.02. – wtorek godz. 13:00 - „Piękna i Bestia” w wykonaniu Art-Re z Krakowa - teatrzyk
d) 24.02. – (piątek) - „Holandia – kraj tulipanów” – zajęcia plastyczne
3.24.02. - Spotkanie DKK dla dzieci
4. 28.02. - Spotkanie DKK dla dorosłych

V.Filia Mamlicz
1. 07.02.- Zajęcia papieroplastyka- maski ,czapki i kotyliony karnawałowe.
2. FERIE :
a) 13.02. godz. 13.00 - 15.00 -Konkurs plastyczny- plakat Walentynkowy pod tytułem „Super Walentynki”.
b) 15.02. godz. 13.00 - 15.00 - Warsztaty plastyczne zorganizowane wspólnie z świetlicą MDK Mamlicz. Papierowe cuda „Koszyczki”- poprowadzić będzie Pani
Urszula Łożyńska.
c) 16.02. godz. 13.00 - 15.00 - Warsztaty plastyczne zorganizowane wspólnie z świetlicą MDK Mamlicz”W krainie tulipanów”-wyszywanie poprowadzi Pani Urszula Łożyńska.
3. 22.02. godz. 13.00 - 15.00 - Konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport zimowy”.

MARZEC
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 07.03. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 14.03. godz. 16:30 – Wernisaż wystawy prac „Haft kaszubski” oraz spotkanie autorskie z poetką Bożeną Ronowską z Terespola Pomorskiego
3. 21.03. godz. 16:30 – Spotkanie „Dla zdrowia i urody” z fizjoterapeutką P. Jolantą Ciesielską
4. 28.03. godz. 16:30 – I spotkanie z cyklu „Obieżyświat” z P. Marzanną Marek z Krotoszyna .
II. Oddział dla dzieci
1. 02.03. godz. 15:00 - Spotkanie DKK dla dzieci
2. 09.03. godz. 15:00 - „Kobieco i romantycznie” - spotkanie z poezją – głośne czytanie wierszy o kobietach
3. 23.03. godz.15:00 - Konkurs recytatorski twórczości dziecięcej oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Wody - konkurs rysunkowy na „ O wodzie na plakacie”
4. 30.03.godz. 15:00 – Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – „Aktorzy małej sceny” – spotkanie z instruktorem sekcji teatralnej w MDK
III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 12.03. - „Chyba idzie wiosna” – warsztaty plastyczne
2. 30.03. – Spotkanie DKK

IV. Filia Piechcin
1. 09.03. - „Zwierzaki-stemplaki” – zajęcia plastyczne
2. 23.03. - „Kwiatowy obrazek” – zajęcia plastyczne”
3. 27.03. - Spotkanie DKK dla dorosłych
4. 30.03. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 07.03.- " Zdrowa żywność - zdrowe ciało"- pogadanka.
2. 20.03.- Zajęcia plastyczne" Marzanno, Marzanno ty zimowa panno".

KWIECIEŃ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 11.04. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 12.04. godz. 11:00 – XI Gminny konkurs „Barcin moje miasto – moja Mała Ojczyzna”
3. 18.04. godz. 16:30 – Wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują” – prace przedstawiać będą uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie
4. 25.04. godz. 16:30 – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” z wizażystka
P. Magdaleną Andler

II. Oddział dla dzieci
1. 06.04. - Wartość literacka „Chłopców z Placu Broni „ – pogadanka oraz spotkanie DKK dla dzieci
2. 13.04. - Wieczór poetycki z aktywem bibliotecznym poświęcony Papieżowi z okazji 7 rocznicy śmierci
3. 20.04. - Konkurs rysunkowy „Jak chronimy naszą planetę”
4. 24.04. - „Moja przygoda z Anią z Zielonego Wzgórza” – ogłoszenie quizu internetowego ze znajomości treści książki oraz wystawka książek L.M. Montgomery
5. 28.04. – Spotkanie DKK dla młodzieży oraz FK Dariusza Rekosza

III.Filia nr 1 w Barcinie
1. 02.04. - „Moja ukochana bajka” – zajęcia plastyczne
2. 27.04. – Spotkanie DKK

IV. Filia Piechcin
1. 02.04. - „Portrety literackie autorów lektur dziecięcych” – wystawka książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci
2. 06.04. - „Pisanki-malowanki” – zajęcia plastyczne
3. 20.04. - „Z przyrodą za pan brat” – pogadanka oraz zajęcia plastyczne z okazji Dnia Ziemi
4. 24.04. -. Spotkanie DKK dla dorosłych
5. 27.04. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 04.04. - "Kolorowe pisanki"- zajęcia plastyczne.

MAJ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych

Jubileusz 65 –lecia istnienia BPMiG im.Jakuba Wojciechowskiego
w Barcinie
1. 02.05. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 08-15.05. – TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” – wycieczki do biblioteki przedszkolaków, uczniów SP oraz tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie
3. 10.05. godz. 11:00 – Gminny Dzień Bibliotekarza połączony ze spotkaniem autorskim z Barbarą Jendrzejewską
4.16.05. godz. 16:30 – Wernisaż wystawy z cyklu „Mali Artyści Gminy prezentują” – prace przedstawiać przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Barcinie – opiekun P.Stawicka
5. 23.05. godz. 16:30 – Spotkanie „Dla zdrowia i urody” z fryzjerką P. Springman- Wiland
6. 29.05. godz. 17:00 – Spotkanie autorskie w ramach DKK z pisarką Marią Ulatowską

II. Oddział dla dzieci
Drzwi otwarte w Bibliotece wg odrębnego planu pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”
1. 7.05.- 11.05.- Tydzień Młodego Bibliotekarza – dyżury wolontariuszy
2. 11.05. godz. 15:00 – Spotkanie DKK dla dzieci
3. 18.05. godz.15:00 – „Biblioteka jako centrum informacji”- kiermasz uwalnianych książek oraz pogadanka na temat „bezpiecznego Internetu”
4. 25.05. godz. 15:00 - „Wierszyki Konopnickiej w rysunku „ – konkurs rysunkowy oraz pogadanka
5. 26.05. godz. 11:00 – Spotkanie DKK dla młodzieży oraz Fan Klubu Dariusza Rekosza

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 8-15.05.- W ramach Tygodnia Bibliotek organizowane będą wycieczki i lekcje biblioteczne :
a) dla najmłodszych – bajki wydawane na płytach CD tzw. „Książka mówiona” z
cyklu „Spotkania z klasyką dziecięcą”
b) dla uczniów szkół podstawowych : klasy I-III – bajki wydawane na płytach CD
tzw. „Książka mówiona” z cyklu „Spotkania z klasyką dziecięcą”
klasy IV-VI – lekcje biblioteczne na temat „Bezpiecznego Internetu”.
Podczas spotkań prezentowane będą nowości zakupione przez bibliotekę oraz
przybliżona praca biblioteczna.
2. 21.05. – Zajęcia plastyczne „Serduszko dla Mamy”
3. 25.05. – Spotkanie DKK

IV. Filia Piechcin

1. 8-15.05. - Tydzień Bibliotek - wycieczki
2. 11.05. - „Bajkowe popołudnie z Marią Konopnicką w 170. rocznicę urodzin autorki utworów dla dzieci, poetki, nowelistki” – zajęcia literackie
3. 15.05. – wernisaż wystawy „Kapliczki przydrożne w Gminie Barcin” połączony ze spotkaniem z autorem książki „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin. Kapliczki, krzyże, figurki” Zdzisławem Bokwa.
4. 18.05. - „Laurka dla Mamy w dniu jej święta” – zajęcia plastyczne
5. 22.05. – Spotkanie DKK dla dorosłych
6. 25.05. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 08.05. - " Książka to mistrz, co za darmo nauki udziela'- lekcja biblioteczna
2. 23.05. - ."Portret Mamy"- zajęcia z papieroplastyki.

CZERWIEC
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 06.06. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 13.06. godz. 16:30 – Wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prace Pani Marty Wilk - Wierzbickiej
3. 20.06. godz. 16:30 – Spotkanie z cyklu „Hobbyści w bibliotece” o swojej pasji – rzeźbiarstwie opowiadać będzie P.Marceli Brewka
4. 27.06. godz. 16:30 – Spotkanie „Dla zdrowia i urody” z kosmetyczką P.Agnieszką Moritz

II. Oddział dla dzieci
1. 01.06. – Spotkanie DKK dla dzieci oraz zabawy literackie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
2. 04.06. – 08.06. - V Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Imieniny książki – lista przeboju książkowego” – biblioteka dzieciom spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci
3. 08.06. – „Jak chronić środowisko” – pogadanka połączona z prezentacją multimedialną

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 01.06. - „Jaś i Małgosia” – gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
2. 18.06. – „Kolory lata” – zajęcia plastyczne połączone z konkursem rysunkowym
3. 22.06. - Spotkanie DKK dla młodzieży

IV. Filia Piechcin
1. 01.06. - „Dzień Dziecka w bibliotece” – gry i zabawy
2. 15.06. - „Domino inaczej” – zajęcia plastyczne
3. 26.06. – Spotkanie DKK dla dorosłych
4. 29.06. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 01.06. - " Główka pracuje” – konkurs rozwiązywania krzyżówek i zagadek.

LIPIEC
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 04.07. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 11.07. godz. 16:30 – Wernisaż wystawy z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- swoje prace prezentować będzie P. Krzysztof Tonder

II .Oddział dla dzieci
Zajęcia wakacyjne prowadzone będą w każdy wtorek i piątek od 11:00 do 13:00 pod wspólnym hasłem : „Wakacyjne rozmaitości – biblioteczne możliwości”. Harmonogram zajęć opracowany zostanie w czerwcu.

III. Filia nr 1 w Barcinie
Zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu. II połowa lipca – urlop pracownika.

IV. Filia Piechcin
Zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu.

V. Filia Mamlicz
1. 04.07.- Zajęcia plastyczne "Wszystko z makaronu"
2. 11.07. - "Wakacyjna biblioteka"-gry i zabawy stolikowe.
3. 18.07. - "Zrób sobie zdjęcie-lato w twoim obiektywie'- konkurs fotograficzny.
4. 25.07. - Warsztaty plastyczne- kwiaty z papieru zajęcia poprowadzi p, Urszula Łożyńska.

SIERPIEŃ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 08.08. godz. 16:00– Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- swoje prace
prezentować będzie P. Krystyna Lewandowska

II. Oddział dla dzieci,
Zajęcia wakacyjne prowadzone będą w każdy wtorek i piątek od 11:00 do 13:00 pod wspólnym hasłem : „Wakacyjne rozmaitości – biblioteczne możliwości”. Harmonogram zajęć opracowany zostanie w czerwcu.

III. Filia nr 1 w Barcinie
Zajęcia wakacyjne dla dzieci od połowy sierpnia wg odrębnego planu.

IV. Filia Piechcin
Zajęcia dla dzieci 2 razy w tygodniu wg odrębnego planu.

V. Filia Mamlicz
1. 26.08. -Zakończenie wakacji letnich: loteria fantowa.

WRZESIEŃ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 05.09. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 12.09. godz. 16:30 – Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prezentowane będą prace Pani Grażyny Konarzewskiej
3. 19.09. godz. 16:30 – Spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Klawitterem
4. 26.09. godz. 16:30 – Spotkanie „Dla zdrowia i urody” z kosmetyczką P.Moniką Moritz

II. Oddział dla dzieci
1. 07.09. – Spotkanie DKK dla dzieci oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Analfabetyzmem „Czytaj kiedy tylko możesz” – happening czytelniczy promujący książkę
2. 14.09. – Zajęcia plastyczne z cyklu „Rozmaitości biblioteczne”
3. 21.09. – „Zabawy z bajką” zajęcia z cyklu „Rozmaitości biblioteczne
4. 28.09. - Zaproszenie do czytania mieszkańców – małych i dorosłych – akcja czytania w różnych miejscach miasta (Galeria, Polo Market, Rynek Starego Miasta, Plac zabaw dla dzieci itp.) z okazji Dnia Głośnego Czytania
5. 29.09. – Spotkanie DKK dla młodzieży oraz Fan Klubu Dariusza Rekosza

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 21.09. - Spotkanie DKK dla młodzieży
2. 28.09. - „Barwy jesieni” - zajęcia plastyczne

IV. Filia Piechcin
1. 07.09. – Zajęcia plastyczne „Kolorowe zakładki do książek”
2. 21.09. - „Popołudnie z bajką Janiny Porazińskiej” – głośne czytanie i rysowanie postaci z bajek w 130. rocznicę urodzin autorki utworów dla dzieci i młodzieży
3. 25.09. – Spotkanie DKK dla dorosłych
4. 28.09. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 12.09. – Pogadanka na temat zdrowej żywności oraz zajęcia plastyczne moje ulubione owoce i warzywa

PAŹDZIERNIK
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 03.10. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 10.10. godz. 16:00 – Spotkanie z cyklu „Obieżyświat” z pisarzem i odróżnikiem Leszkiem Szczasnym
3. 17.10. godz. 16:00 - Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prezentowane będą prace sekcji plastycznej UTW
4. 24.10. godz. 16:00 – Z cyklu „hobbyści w bibliotece” spotkanie z P. Czesławem Michalskim.

II. Oddział dla dzieci
1. 07.10. – Spotkanie DKK dla dzieci oraz zabawy muzyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
2. 12.10. – Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – zajęcia plastyczne
3. 19.10. – „Kto Ty jesteś Polak Mały”” – pogadanka dla dzieci
4. 26.10. – Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – popołudnie z krzyżówkami i rebusami
5. 27.10. – Spotkanie DKK dla młodzieży oraz Fan Klubu Dariusza Rekosza

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 07.10. - Z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt – przygotowanie inscenizacji pt. „Do ślimaka rzekła żaba”
2. 26.10. - Spotkanie DKK dla młodzieży

IV. Filia Piechcin
1. 10.10. – Zajęcia plastyczne „Kasztanowe zwierzęta”
2. 19.10. - „Barwy jesieni” – zajęcia plastyczne
3. 26.10. – Spotkanie DKK dla dorosłych
4. 30.10. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1.10.10. – Zajęcia plastyczne- malowanie farbami " Krajobraz jesienny"
2. 24.10. - Konkurs dla klas I-III „Mistrz pięknego czytania".

LISTOPAD
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 07.11. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 14.11. godz. 10:00 – IV Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej Szkoły Podstawowe
3. 21.11. godz. 16:00 - Wernisaż z cyklu „Artyści Gminy prezentują”- prezentowane będą prace P.Ewy Ciszak-Krych

II. Oddział dla dzieci
1. 09.11. – Spotkanie z psychologiem dla młodzieży pod hasłem „Ja i mój świat”
2. 16.11. – Spotkanie DKK dla dzieci oraz z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – zajęcia plastyczne
3. 23.11. – Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – popołudnie z książką podróżniczą
4. 24.11. - Spotkanie DKK dla młodzieży oraz Fan Klubu Dariusza Rekosza
5. 28.11. – Podsumowanie konkursu „Rodzinne czytanie” połączone ze spotkaniem z bajkopisarką Wiolettą Piasecką.

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 09.11. - „Nasze barwy narodowe” – pogadanka i wspólne wykonanie wystawki
2. 23.11. - Spotkanie DKK dla młodzieży

IV. Filia Piechcin
1. 02.11. – „Loteryjka” – zajęcia plastyczne
2. 09.11. – „Podróże Guliwera” – zajęcia literackie
3. 15.11. - IV Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej Gimnazja
4. 27.11. – Spotkanie DKK dla dorosłych
5. 30.11. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 06.11. – Zajęcia plastyczne pn. "Pan Listopad "
2. 14.11.- Konkurs recytatorski- "Strofy o Ojczyźnie"

GRUDZIEŃ
I. BPMiG – wypożyczalnia dla dorosłych
1. 05.12. godz. 15:30– Spotkanie DKK dla dorosłych
2. 13.12. godz. 13:00 – Spotkanie wigilijne połączone z podsumowaniem konkursu czytelniczego dla młodzieży „Młody Czytelnik Roku 2012”
3. 19.12. godz. 16:00 – Uroczyste otwarcie wystawy „Ozdoby świąteczne” – prace mieszkańców DPS z Barcina

II. Oddział dla dzieci
1. 07.12. – Spotkanie DKK dla dzieci oraz z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” – zajęcia plastyczne
2. 14.12. – Spotkanie z cyklu „Rozmaitości biblioteczne” połączone z pogadanką na temat Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
3. 28.12. - Spotkanie DKK dla młodzieży oraz Fan Klubu Dariusza Rekosza

III. Filia nr 1 w Barcinie
1. 02.12. - „Życzenia świąteczne” – warsztaty plastyczne
2. 28.12. - Spotkanie DKK dla młodzieży

IV. Filia Piechcin
1. 07.12. – „Kartki świąteczne” – zajęcia plastyczne
2. 14.12. – „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia” – pogadanka na temat świąt w różnych krajach i zajęcia plastyczne
3. 18.12. – Spotkanie DKK dla dorosłych
4. 28.12. - Spotkanie DKK dla dzieci

V. Filia Mamlicz
1. 05.12. – Zajęcia plastyczne- "Zimowy pejzaż"
2. 12.12.- Ozdoby choinkowe- zajęcia plastyczne.
W wypadkach losowych plan może ulec zmianie.

8. Kadry biblioteczne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r. w placówkach bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin przedstawia się następująco :

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
1. Pracownicy merytoryczni :
1 etat - Grażyna Szafraniak - dyr. BPMiG
1 etat - Stanisława Ciesielska - kier. Oddziału dla dzieci
1 etat – Justyna Pałka – prac. Oddziału dla dzieci
1 etat - Alina Hofman - prac. działu gromadzenia i opracowań zbiorów
1 etat - Ewa Słowińska - prac. wypożyczalni i czytelni dla dorosłych
1 etat – Renata Grabowska - prac. wypożyczalni i czytelni dla dorosłych.
2. Pracownicy administracji i obsługi:
0,5 etatu – Elżbieta Abramowska – główna księgowa
0,5 etatu - Leszek Posadzy - informatyk
1etat – Bożena Wiśniewska – pracownik gospodarczy.

Filia nr 1 Barcin
1 etat – Anna Zielińska - prac. filii
1/4 etatu – Anna Zielińska - sprzątaczka

Filia w Piechcinie
1. Pracownicy merytoryczni :
1 etat - Mariola Zelek - kierownik filii
1 etat – Dorota Witkowska – prac. czytelni
2. Pracownik obsługi :
1 etat – Teresa Muller – pracownik gospodarczy

Filia w Mamliczu
0,6 etatu - Danuta Łożyńska - prac. filii
1/8 etatu - Danuta Łożyńska – sprzątaczka

W 2012 roku jubileusze pracy zawodowej obchodzą pracownice zatrudnione na stanowiskach pracowników gospodarczych : 25 lat Teresa Muller – Filia Piechcin
i 30 lat Bożena Wiśniewska – BPMiG w Barcinie.
Wiek emerytalny w listopadzie 2012 osiągnie bibliotekarka z wypożyczalni dla dorosłych w Barcinie Ewa Słowińska.

9. Doskonalenie zawodowe.

Pracownicy wszystkich bibliotek działających na terenie naszej gminy spotykać się będą raz w miesiącu - ostatni czwartek i dyskutować będą o aktualnych problemach placówek.
Pracownicy uczestniczyć również będą w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie.
Wszyscy pracownicy merytoryczni uczestniczyć również będą w szkoleniach zorganizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, gdzie BPMiG Barcin jest biblioteką wiodącą :

- warsztaty planowania rozwoju biblioteki – 4 osoby,
- szkolenia specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętność pracy z wybranymi grupami użytkowników biblioteki – 4 osoby,
- szkolenie komputerowe – 4 pracowników.
W ramach PRB barcińska biblioteka jako biblioteka wiodąca otrzyma dofinansowanie na zorganizowanie 4 spotkań dla pracowników Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich ( Łabiszyn, Kruszwica, Pakość) w programie mikrograntów „Podaj dalej” – zaprezentowanie pracy wszystkich placówek oraz zaproszenie eksperta.

10. Inne zadania i zamierzenia.

Biblioteki kontynuować będą nawiązaną już wcześniej współpracę
z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi działającymi na terenie gminy.
Działać będą Dyskusyjne Kluby Książek, których praca propagowana będzie na tworzonej stronie – forum.
Projekt DKK Instytutu Książki wspierany przez MKiDN wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu
Czytamy!”, którego celem jest wykreowanie mody na czytanie.
W 2012 r. planuje się otwarcie DKK dla dzieci w Filii w Mamliczu.
Biblioteka w Barcinie – Oddział dla dzieci w 2012 r. planuje się włączyć do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanej przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom"
Propagować będziemy posiadane zbiory i pracę upowszechnieniową w Telewizji Lokalnej , na łamach prasy regionalnej oraz na stronie internetowej biblioteki.
Starać się będziemy dostosować swoje zbiory do wymagań czytelników. Kształtować biblioteki tak, aby stały się lokalnym centrum kultury, ośrodkiem
informacji lokalnej .
Uczestniczyć będziemy w konkursach dostępnych dla instytucji kultury, miedzy innymi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, by pozyskać środki finansowe zewnętrzne.
Aplikować będziemy również o środki na budowę biblioteki w Barcinie do Programu Biblioteka+ „Infrastruktura bibliotek”.

Dyr. BPMiG w Barcinie
Grażyna Szafraniak
Barcin, dnia 20.12..2011 r.Opublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 20.07.2012
Podpisał: Leszek Posadzy
Dokument z dnia: 20.07.2012
Dokument oglądany razy: 3 447