Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN CZYTELNI Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

§ 1.

 1.  Z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się przedstawia bibliotekarzowi do wglądu dokument tożsamości, na podstawie którego zostaje wpisany do rejestru czytelni.
 4. Wierzchnie okrycie, teczkę, plecak itp. należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Użytkownik czytający prasę jest zobowiązany podać swoje dane bibliotekarzowi w celu wpisania do rejestru czytelników prasy.
 6. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 88)i mogą być wykorzystywane wyłącznie do rejestracji odwiedzin oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 7.  W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.
 8. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych napojów, posiłków, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych oraz ładowania sprzętu elektronicznego.
 9. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:
 • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie;
 • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki;
 • wzbudzających ogólną odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem.

§ 2.

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz księgozbioru wypożyczalni.

2. Przyniesione ze sobą książki Użytkownik zgłasza bibliotekarzowi.

3. Ze zbiorów czytelni Użytkownik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza

4. Jeśli Użytkownik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu z poza księgozbioru czytelni, bibliotekarz może zatrzymać ją w czytelni przez trzy dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymane pozycje, z których często korzystają czytelnicy.

5. Użytkownik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której korzysta ktoś inny.

6. Z czytelni nie wolno wynosić żadnych zbiorów bibliotecznych.

7. Przed opuszczeniem czytelni, użytkownik zwraca książki i odkłada na miejsce czasopisma i gazety.

8. Zbiorów czytelni nie udostępnia się na zewnątrz. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia książki ze zbiorów regionalnych na okres do 3 dni, pod warunkiem, że w księgozbiorze czytelni widnieją więcej egzemplarzy danej pozycji.

9. Jeśli w bibliotece nie ma poszukiwanej przez czytelnika pozycji, może on wystosować wniosek o  sprowadzenie jej drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, jeżeli książka niezbędna jest do pracy naukowej lub w edukacji.

10. Istnieje możliwość wypożyczenia prasy na zewnątrz. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 egzemplarzy, w tym numery aktualne czasopism na okres do 7 dni, numery starsze do 1 miesiąca. Gazety codzienne wypożycza się na okres do 7 dni. Nie ma możliwości wypożyczenia gazet z danego dnia. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na dłuższy czas wypożyczenia prasy lub większą ilość egzemplarzy.

11. Wypożyczenia prasy Bibliotekarz wpisuje do rejestru wypożyczenia prasy.

12. Prasę należy zwracać w stanie nienaruszonym. W razie naruszenia tego wymogu bibliotekarz może zdecydować o zakazie wypożyczania prasy Użytkownikowi.

13. Nie wolno bez powiadomienia pracownika biblioteki odstępować wypożyczonych egzemplarzy prasy innym Użytkownikom.

14. W czasie trwania imprezy czytelniczej Użytkownik nie może korzystać ze zbiorów czytelni.

§ 3.

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogu on-line, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece. Ponadto bibliotekarz może przeprowadzić kwerendę (poszukiwania informacji) na zasadach ujętych w paragrafie 4.

§ 4.

 1. Na podstawie Art.14 p.2 Ustawy o bibliotekach z 27.061997 z p. zm. opłaty w czytelni pobierane mogą być za:
  • Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia między biblioteczne.
  • Uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych
 2. Na kopiowanie materiałów Użytkownik powinien uzyskać zgodę Bibliotekarza,jeżeli nie koliduje to z Ustawą o prawie autorskim.

§ 5.

 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną i traktowania ich z należytą dbałością.
 2. Za uszkodzenie książki czy innej pozycji należącej do zbiorów biblioteki użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. Z tytułu uiszczenia w/w kwoty użytkownik otrzymuje stosowne pokwitowanie.

§ 6.

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7. 

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach(kradzież, akty dewastacji)na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BPMiG.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od jego decyzji do Burmistrza Barcina.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2015r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:06