Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.biblioteka.barcin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, może zostać zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Brak możliwości technicznych (archiwum starego Biuletynu Informacji Publicznej).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-01-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-01-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z biblioteką pod adresem poczty elektronicznej biblioteka@biblioteka.barcin.pl

Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie
ul. Wojska Polskiego 4A
88-190 Barcin
bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 790-428-282

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej biblioteka@biblioteka.barcin.pl dzwoniąc pod numer telefonu: 790-428-282, bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
/Biblioteka_Barcin/SkrytkaESP

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Sagan Robert
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
biblioteka@biblioteka.barcin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 790-428-282

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA - (+ 48) 22 55 17 700

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2024-01-25
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-01-25
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecks.org/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Biblioteka główna, ul. Wojska Polskiego 4A, Barcin.

Biblioteka jest w pełni dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do biblioteki oraz w jej wnętrzu nie posiadają progów, które mogą utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnych, a same przejścia są wystarczająco szerokie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest parterowy, nie ma w nim schodów ani windy.

W budynku znajduje się toaleta w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, biblioteka jest wyposażona w stanowisko komputerowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka prowadzi usługę książka na telefon, dzięki której osoby niepełnosprawne mieszkające w pobliżu biblioteki mogą zamówić dostawę książek do swojego miejsca zamieszkania.

Przed biblioteką znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, z parkingu do biblioteki można dojść bezpośrednio, korzystając z trzystopniowych schodków lub należy cofnąć się przez wjazd na parkingi i udać się w stronę chodnika kierującego do wejścia głównego, w przypadku tej drogi nie ma żadnych stopni lub innych przeszkód.

Nie ma przeciwwskazań, aby osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogły z nimi wejść do budynku.

W budynku biblioteki nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego .
Filia biblioteczna w Piechcinie, ul. 11-go Listopada 1c

Filia biblioteczna w Piechcinie jest w pełni dostosowana architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym znajduje się podjazd umożliwiający wejście do biblioteki osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, wszystkie przejścia pozbawione są progów i są dostatecznie szerokie dla osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest budynkiem parterowym, wewnątrz nie ma schodów ani wind.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka prowadzi usługę książka na telefon, dzięki której osoby niepełnosprawne mieszkające w pobliżu biblioteki mogą zamówić dostawę książek do swojego miejsca zamieszkania.

Przed biblioteką nie ma wyznaczonego parkingu, jednak znajduje się wolna przestrzeń, na której można zaparkować samochód.

Nie ma przeciwwskazań, aby osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogły z nimi wejść do budynku.

W budynku biblioteki nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Filia nr 1, ul. Kościelna 15, Barcin

Filia nr 1 w Barcinie jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku znajduje się próg utrudniający poruszanie osobom niepełnosprawnym, wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się filia biblioteczna, nie ma więcej progów lub stopni utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym

Filia biblioteczna prowadzi usługę książka na telefon, dzięki której osoby niepełnosprawne mieszkające w pobliżu biblioteki mogą zamówić dostawę książek do swojego miejsca zamieszkania.

Przed samą biblioteką nie ma wyznaczonego parkingu jednak niedaleko od filii bibliotecznej, za kościołem pw. św. Jakuba znajduje się duży parking, z którego można bezproblemowo dotrzeć do filii bibliotecznej

Nie ma przeciwwskazań, aby osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogły z nimi wejść do budynku.

W budynku biblioteki nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Filia Mamlicz, budynek Szkoły Podstawowej, Mamlicz 72

Filia biblioteczna w Mamliczu jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna mieści się w budynku Szkoły podstawowej w Mamliczu, wejście do budynku posiada schody bez rampy podjazdowej, wejście do pomieszczenia w którym znajduje się filia biblioteczna posiada próg, wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się filia biblioteczna, nie ma więcej progów lub stopni utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Filia biblioteczna znajduje się w jednym pomieszczeniu, w którym nie ma schodów ani wind.

Przed filią biblioteczną nie ma wyznaczonego parkingu, w niedużej odległości znajduje się sklep, przy którym znajduje się wolna przestrzeń, na której można zaparkować samochód.

Nie ma przeciwwskazań, aby osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogły z nimi wejść do budynku.

W budynku biblioteki nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Brak

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: