Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie

I. Postanowienia ogólne

                                                               § 1

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie , zwana dalej Biblioteką, jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisana do Rejestru

Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Barcinie.

 

 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek położony w Barcinie przy ul. Ludowego Wojska

Polskiego 4a, gdzie znajdują się zbiory główne .Terenem działania biblioteki jest gmina Barcin.

 

 1. Biblioteka prowadzi 3 filie biblioteczne :
 1. Filię Biblioteczną nr 1 w Barcinie przy ul. Kościelnej 15
 2. Filię Biblioteczną w Piechcinie przy ul. 11 Listopada 1c
 3. Filie Biblioteczną w Mamliczu – SP Mamlicz 72

 

4. Podstawą prawna funkcjonowania BPMiG w Barcinie są :

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

Kulturalnej z późniejszymi zmianami

 1. Statut Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w 

Barcinie nadany Uchwałą Nr XXXVIII/224/2005 Rady Miejskiej  w Barcinie  z dnia  22 września 2005 r. z późniejszymi zmianami.

 

5. Regulamin określa :

 1. Organizację wewnętrzną BPMiG im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie,
 2. Zasady organizacji pracy w tej Bibliotece,
 3. Strukturę zatrudnienia,
 4. Zakresy działania oddziału, działów oraz Filii bibliotecznych 

 

II. MISJA I CELE DZIAŁANIA         

                                                                § 2 

 

 1. Biblioteka realizuje ustawowe zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa i uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Barcin.

 

 1. Cele działania Biblioteki:
 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Gromadzenie,      opracowywanie,      przechowywanie     i           ochrona        materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzowanie czytelnictwa, książki i wiedzy o regionie.
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.
 7. Współdziałanie   z          bibliotekami innych            sieci,   instytucjami, organizacjami, towarzystwami, w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury, w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa w tej sferze.

 

III. Struktura organizacyjna Biblioteki i zadania poszczególnych stanowisk

pracy                                                                  

                                                                §3 

 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 2. Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie kieruje dyrektor do zadań, którego należy : 1) Kierowanie bieżącą działalnością instytucji,
 1. Reprezentowanie BPMiG na zewnątrz,
 2. Zarządzanie majątkiem instytucji,
 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 4. Wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych oraz zwierzchnictwo  służbowe nad wszystkimi pracownikami instytucji, nadzorowanie przestrzegania  dyscypliny pracy,
 5. Opracowanie rocznego planu finansowego oraz planu działalności biblioteki,
 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i opisowego z działalności Biblioteki 
 7. Opracowanie planu inwentaryzacji zawierającego zakres, terminy oraz częstotliwość ich wykonywania oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe przeprowadzenie  zgodnie z Instrukcją w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku BPMiG w Barcinie,
 8. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji ppoż., bhp oraz ochrony danych osobowych,
 9. Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy oraz 

Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Żninie, bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta  i Gminy upoważniony jest dyrektor lub jego pełnomocnik  działający w granicach  udzielonego pełnomocnictwa. 

 

 1. Za majątek trwały BPMiG odpowiada dyrektor, a za majątek trwały Filii Bibliotecznych pracownicy tych filii. 

 

IV. Pracownicy

                                                               § 4  

W  BPMiG  i filiach zatrudnionych jest 17 osób w wymiarze 15,725 etatu:

I. Biblioteka główna  :

 1. Dyrektor  – 1 etat
 2. Dział księgowości – główna księgowa  0,5 etatu 
 3. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów – 1 etat - bibliotekarz
 4. Działy udostępniania zbiorów  - 5 etatów
 1. Wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia internetowa – 2 etaty   - bibliotekarze  
 2. Czytelnia z Izbą Tradycji – 1 etat -  bibliotekarz
 3. Oddział dla dzieci i młodzieży – 2 etaty - bibliotekarze   Kierownik – 1 etat   pracownik merytoryczny– 1 etat

4. Dział administracyjno-gospodarczy : 3,5 etatu

 • referent ds. administracyjno-finansowych – 1 etat
 • informatyk – 0,5 etatu  
 • pracownik gospodarczy  - 1 etat
 • sprzątaczka- 1 etat II. Filie biblioteczne :
 1. Filia nr 1 w Barcinie – 1 etat - bibliotekarz
 2. Filia w Piechcinie – 3 etaty
 • kierownik filii - wypożyczalnia  – 1etat - bibliotekarz
 • pracownik czytelni  – 1 etat - bibliotekarz
 • robotnik gospodarczy – 1 etat

3.  Filia w Mamliczu : 0,725 etatu

 • pracownik merytoryczny – 0,6 etatu
 • sprzątaczka – 0,125 etatu

                                                                  

V. ZAKRESY  DZIAŁANIA  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH BIBLIOTEKI  ORAZ

OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW

 

§ 5

 

I. Do zadań wszystkich pracowników Biblioteki należy:

 1. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska oraz poleceń służbowych przełożonych;
 2. właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz współdziałanie z innymi stanowiskami pracy przy realizacji zadań Biblioteki;
 3. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż.;
 4. przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej;
 5. właściwy stosunek do czytelników, użytkowników, współpracowników i przełożonych;
 6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań;
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 8. stosowanie obowiązującego obiegu dokumentów, rzeczowego wykazu akt; 9) przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i zamówieniach publicznych;
 1. współdziałanie z Główną Księgową w zakresie zadań realizowanych przez kierowników działów i samodzielne stanowiska pracy;
 2. pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działalności danej komórki organizacyjnej w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo, w przypadku nieobecności lub czasowego nie obsadzania któregokolwiek ze stanowisk;
 3. w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego przy obsłudze czytelnika, Dyrektor wyznacza osobę do pełnienia zastępstwa;
 4. każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za wykonywanie przydzielonych zadań i obowiązków oraz za skutki nienależytego wykonywania tych zadań;
 5. dbałość i współodpowiedzialność za powierzone mienie zakładu pracy;
 6. pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej ponoszą odpowiedzialność za majątek

Biblioteki, określony w ich zakresach czynności.

 

II. Pracą Oddziału dla dzieci i młodzieży oraz Filii bibliotecznej w Piechcinie kierują kierownicy.

Do zadań i obowiązków kierownika  Filii /Oddziału należy :

 1. Kierowanie podległą placówką lub Oddziałem, organizowanie pracy w placówce wg ustalonych zasad i obowiązujących  przepisów.
 2. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości realizacji zadań oraz utrzymywanie  dyscypliny pracy w placówce .
 3. Opracowywanie i przestrzeganie harmonogramów pracy.
 4. Odpowiedzialność materialna  za księgozbiór oraz inne składniki majątkowe  działu.  
 5. Występowanie do Dyrekcji w sprawach potrzeb organizacyjnych i merytorycznych oraz w sprawach osobowych pracowników.
 6. Opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań z realizacji zadań.
 7. Rozdzielanie prac na poszczególnych stanowiskach zgodnie z posiadanymi przez pracowników kwalifikacjami.
 8. Odpowiedzialność za wykonanie zarządzeń i poleceń Dyrektora i jednostki  nadrzędnej. 
 9. Reprezentowanie placówki na zewnątrz. Czuwanie nad zabezpieczeniem powierzonego mienia oraz nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów p.poż. przez pracowników.
 10. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz organizowanie pracy samokształceniowej w kierowanym zespole.
 11. Nadzorowanie prawidłowości przyjmowania kar za przetrzymane i zagubione książki oraz przestrzeganie prawidłowości i terminów rozliczania zainkasowanych   pieniędzy do kasy Biblioteki.
 12. Kształtowanie w sposób prawidłowy współżycia i współpracy między pracownikami działu czy filii oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.

 

III. Działy udostępniania.

1. Do zadań pracowników wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni  internetowej BPMiG w Barcinie należy:

 1. Pełna obsługa czytelników w zakresie wypożyczeń i zwrotu książek,
 2. Prowadzenie katalogów bibliotecznych 
 3. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 4. Ubytkowanie zbiorów ( zniszczonych i przestarzałych itp.),
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom  chorym i niepełnosprawnym,
 6. Obsługa punktu bibliotecznego,
 7. Konserwacja zbiorów 
 8. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów w wypożyczalni dla dorosłych 9) Prowadzenie dokumentacji statystycznej.

10) Dbanie o właściwy układ zbiorów i estetykę pomieszczenia 11) Prowadzenie czytelni internetowej :

 • udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia;
 • udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów, sporządzania wydruków itp.;
 • opracowanie zestawienia stron internetowych wykorzystywanych do poszukiwania piśmiennictwa na określony temat oraz innych informacji wynikających z zapotrzebowania użytkowników;
 • usuwanie plików pozostawionych przez czytelników;
 • kontrolowanie pracy użytkowników w celu eliminowania przeglądania stron internetowych zabronionych regulaminem Biblioteki;
 • pobieranie opłaty za wydruki z komputera;
 • prowadzenie dokumentacji pracy Czytelni Internetowej;
 • współpraca ze stanowiskiem ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji.

 

2. Do zadań pracownika czytelni wraz z Izbą Tradycji należy :

 1. Udostępnianie księgozbioru popularnonaukowego i prasy na miejscu w czytelni,
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 
 3. Prenumerata  i akcesja prasy dla BPMiG w Barcinie 
 4. Dokumentowanie życia społecznego i kulturalnego poprzez gromadzenie materiałów propagujących wiedzę o gminie i regionie,
 5. Organizowanie działalności kulturalno-edukacyjnej dla dorosłych,
 6. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów Czytelni
 7. Organizowanie wystaw  w bibliotece                                              
 8. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności działu
 9. Dbanie o właściwy układ zbiorów i estetykę pomieszczenia.
 10. Prowadzenie  Izby Tradycji :
 • zbieranie, inwentaryzacja oraz eksponowanie dokumentów i pamiątek historycznych dotyczących przeszłości Gminy Barcin;
 • organizowanie spotkań, wystaw związanych z upowszechnianiem historii 
 • udostępnianie zbiorów          dla      celów naukowych   i           oświatowych;
 • zapewnienie właściwych warunków do przechowywania zbiorów i korzystania z nich.

                                                                

3. Do obowiązku pracowników Oddziału dla dzieci i młodzieży należy:

 1. Obsługa czytelników w zakresie wypożyczeń i zwrotu książek,
 2. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru Oddziału dla dzieci,
 3. Selekcja i ubytkowanie książek zniszczonych i przestarzałych,
 4. Konserwacja zbiorów,
 5. Prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 6. Współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 7. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie

uzupełniania zbiorów Oddziału dla dzieci

 1. Prowadzenie statystyki dziennej i sporządzanie planów pracy i sprawozdań

Oddziału dla dzieci i młodzieży                                                                 

 1. Dbanie o właściwy układ zbiorów i estetykę pomieszczenia

 

4. Do obowiązku pracowników Filii bibliotecznych ( nr 1 w Barcinie, w Piechcinie i Mamliczu) należy:

 1. Opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  na miejscu i na zewnątrz,
 2. Prowadzenie katalogów autorskich, działowych i numerycznych,
 3. Organizowanie form pracy kulturalno-edukacyjnej  z czytelnikiem,
 4. Współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
 5. Akcesja prasy,
 6. Współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów filii
 7. Inwentaryzowanie zbiorów,
 8. Selekcja i ubytkowanie książek zniszczonych i przestarzałych,
 9. Prowadzenie dziennej dokumentacji statystycznej, dokumentacji bibliotecznej oraz  sporządzanie planów i sprawozdań,
 10. Prowadzenie czytelni internetowej

 

IV. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

1. Do zadań i obowiązków pracownika ds. gromadzenia i opracowania zbiorów należy

 1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych na podstawie analizy ofert, dezyderatów kierowników działów i czytelników (dla wszystkich komórek organizacyjnych), zgodnie z przyjętym planem finansowym i obowiązującymi przepisami.
 2. Komputerowe opracowanie zakupionych i darowanych przez czytelników i instytucje książek dla wszystkich komórek organizacyjnych,
 3. Tworzenie komputerowej bazy danych BPMiG ,                                                                
 4. Usuwanie z bazy danych książek ubytkowanych,
 5. Inwentaryzowanie zbiorów bibliotecznych BPMiG w Barcinie , 6) Prowadzenie katalogów BPMiG w Barcinie.
 1. Udział w inwentaryzacjach księgozbioru i pilnowanie terminów kolejnych inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nadzór nad selekcją materiałów zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych oraz prowadzeniem dokumentacji ubytków.
 3. Prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczości     w         zakresie działalności       gromadzenia            zbiorów          bibliotecznych.
 4. Ścisła współpraca z Działem Księgowości w zakresie uzgadniania oraz realizacji budżetu w części dotyczącej zakupów materiałów bibliotecznych oraz uzgadniania raz w roku stanu zbiorów bibliotecznych.
 5. Pomoc przy organizowaniu spotkań bibliotecznych,

 

V. Dział księgowości  

1. Obsługa finansowa Biblioteki – Główny Księgowy , przestrzega zakresu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, odpowiada za prowadzenie rachunkowości BPMiG w Barcinie w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późniejszymi zm.)

Do obowiązków głównego księgowego należy również :

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 2. Wycena aktywów i pasywów,
 3. Prowadzenie rachunku wyników,
 4. Sporządzanie planów finansowych i preliminarza budżetowego
 5. Prawidłowe       dysponowanie         środkami        finansowymi a          w     szczególności przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych określonych odpowiednimi przepisami,
 7. Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie  miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz rozliczeń rocznych,
 8. Dokonywanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych i ustalanie ich  łącznej wartości oraz różnic inwentarzowych,
 9. Przeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
 10. Ustalanie odpisów amortyzacyjnych i ich księgowanie,
 11. Sporządzanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach : PIT-11 i PIT 40,
 12. Sporządzanie deklaracji ZUS i ustalanie uprawnień do zasiłków chorobowych,
 13. Sporządzanie list wypłat  i zasiłków chorobowych,
 14. Sporządzanie deklaracji PZU i innych niezbędnych informacji związanych   z zobowiązaniami pracowników wobec banków, urzędów skarbowych itp.

udokumentowanych tytułem prawnym,

 1. Prowadzenie dokumentacji wynikającej ze stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia bibliotek,
 3. Sporządzanie bieżących informacji ekonomicznych i finansowych związanych z

realizacją dotacji,

 1. Przestrzeganie zasad i terminów rozliczeń finansowych

 

VI. Stanowiska administracyjno – gospodarcze :

1.Referent ds. administracyjno-finansowych, do zadań i obowiązków którego należy :

 1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu,
 2. Opis formalno-rachunkowy rachunków i faktur dotyczących BPMiG w Barcinie, 
 3. Dokumentowanie operacji gospodarczych wynikających z działalności BPMiG zgodnie z Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 4) Prowadzenie kasy BPMiG w Barcinie :
 • obsługa kasowa – przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych (czeki)
 • uzgadnianie obrotów kasy i wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy
 1. Sporządzanie raportów księgowych,
 2. Realizacja czeków, przelewów i kompletowanie wyciągów bankowych
 3. Odpowiedzialność materialna jako kasjera wyszczególniona jest w deklaracji odpowiedzialności materialnej.
 4. Prowadzenie częściowej obsługi spraw kadrowych dotyczących:
 • ewidencji zwolnień lekarskich,
 • kartotek urlopowych i ewidencji czasu pracy,
 • nadzoru nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych oraz  w przypadku innych zwolnień od pracy przewidzianych prawem pracy, -  prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań dla GUS dotyczących zatrudnienia, czasu pracy przepracowanego i nieprzepracowanego,

9) Pomoc przy organizowaniu spotkań bibliotecznych, 

2. Obsługa informatyczna 

Zadania i obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji:

1)        wykonywanie           funkcji            administratora          sieci    i komputerowego       systemu bibliotecznego, w tym:

 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu oprogramowania, licencji, serwisu i wymiany sprzętu komputerowego i elektronicznego; -  przeprowadzanie testów sprawdzających baz danych;
 • konfiguracja systemu operacyjnego oraz programu bibliotecznego dla każdego stanowiska;
 • optymalizacja wydajności systemu poprzez monitorowanie i uzupełnianie brakujących komponentów;
 • tworzenie i uaktualnianie dokumentacji elementów systemu informatycznego; - prowadzenie audytu systemu, czyli przeglądu rejestrów zawierających informacje o zdarzeniach w systemie operacyjnym, aplikacjach oraz działaniach użytkowników w celu zapewnienia rozliczalności w systemie informatycznym; - zabezpieczenie systemu poprzez:
 1. stosowanie haseł dostępu,
 2. przydzielanie praw dostępu do elementów składowych systemu (dostęp do

lokalnych plików, drukarek itd.),

 1. stosowanie oprogramowania antywirusowego,
 2. wykonanie zabezpieczenia przed utratą danych.
 1. Organizacja i prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników i użytkowników biblioteki;
 2. Współpraca z bibliotekarzem Czytelni Internetowej, udzielanie pomocy użytkownikom biblioteki w obsłudze sprzętu komputerowego;
 3. Nadzór nad pracą wszystkich agend udostępniających komputerowo zbiory biblioteczne oraz realizujących inne zadania z wykorzystaniem baz danych i Internetu;
 4. Administrowanie stroną internetową Biblioteki oraz stroną BIP,  w tym systematyczne ich aktualizowanie.
 5. Wykonywanie obowiązków administratora danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji określonych w Polityce Bezpieczeństwa;
 6. Pracownik ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji podlega bezpośrednio dyrektorowi;

 

3. Pracownicy obsługi wykonują  pracę zgodnie z zawartą umową oraz indywidualnym zakresem czynności.

 

Pracownicy gospodarczy – zadania i obowiązki :

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń bibliotek, korytarzy i sanitariatów
 2. Systematyczne uzupełnianie środków czystości i materiałów higienicznych w toaletach i pomieszczeniu socjalnym;
 3. Sadzenie i pielęgnacja kwiatów i roślin doniczkowych wewnątrz budynku; 4) Utrzymanie czystości na zewnątrz budynku, w tym pielęgnacja trawników i roślin ogrodowych oraz usuwanie lodu i śniegu z ciągów komunikacyjnych;
 1. Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń bibliotecznych – pomoc w wykonywaniu dekoracji i wystaw bibliotecznych
 2. Utrzymanie w czystości księgozbioru
 3. Pomoc przy organizowaniu spotkań bibliotecznych,
 4. Wysyłanie korespondencji bibliotecznej 
 5. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie przełożonemu wszelkich usterek i uszkodzeń.

 

Sprzątaczki – obowiązki :

 1. Utrzymanie w czystości księgozbioru,
 2. Codzienne sprzątanie pomieszczeń bibliotek, korytarzy i sanitariatów
 3. Utrzymanie w czystości obejścia wokół budynków, odśnieżanie,
 4. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie przełożonemu wszelkich usterek i uszkodzeń.

 

VI. Godziny pracy § 6

 

 1. Godziny pracy – otwarcia  poszczególnych działów udostępniania ustala dyrektor zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.
 2. Pracownicy BPMiG oraz filii bibliotecznych wykonują pracę w układzie ustalonym przez dyrektora  indywidualnie dla każdej jednostki.

 

VII. Planowanie pracy § 7

 1. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach BPMiG w Barcinie wykonują zadania w oparciu o roczne plany pracy i harmonogramy.
 2. Kierownicy i samodzielni pracownicy odpowiadają za realizację zadań

wynikających z planu, zobowiązani są do dokonywania kwartalnej oceny realizacji zadań.

 

VIII. Udzielanie informacji

 

                                                      § 15

 1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego  ustaniu.
 2. Informowanie interesantów – czytelników przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z zakresu jego działania, nie objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej.

 

                                                      § 16

 1. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi
 2. Dyrektor może upoważnić innego pracownika BPMiG w Barcinie do udzielania informacji, o których mowa w ustępie 1.

                                               

                                                       § 17

 1. Postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych normują oddzielne przepisy ( Ustawa o ochronie danych osobowych )
 2. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę służbową w BPMiG w Barcinie:
 1. dane osobowe pracowników znajdujące się w aktach BPMiG w Barcinie,
 2. dane osobowe czytelników i użytkowników bibliotek, znajdujące się w kartotekach poszczególnych działów, oddziału i filii bibliotecznych.
 3. inne informacje uzyskane w związku z czynnościami służbowymi, których ujawnienie mogłoby narazić bibliotekę lub jej użytkowników na szkodę.    

IX. ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW § 13

 1. Dyrektor podpisuje dokumenty związane z reprezentowaniem Biblioteki na zewnątrz, zarządzenia i inne akty normatywne dotyczące organizacji i działalności Biblioteki.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki, dokumenty podpisuje osoba upoważniona przez Dyrektora.
 3. Główny Księgowy upoważniony jest do podpisywania wszystkich spraw i decyzji z zakresu jego działania.

4.Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Iinstrukcja kancelaryjna.

                                                  

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników ustala dyrektor Biblioteki w oparciu o regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organizatora.
 3. Pozostałe sprawy związane ze strukturą i zadaniami Biblioteki nie ujęte w niniejszym Regulaminie określa Regulamin Pracy, Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie oraz kodeks pracy.
 4. Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 14:22